.
aaa
Login
نسخه آزمایشی
 
    
 امروز جمعه 3 مرداد 1393       

دانشنامه فارسی

   ویرایش


مطالب زیر شامل پاراگرافها و صفحات منتخب‌ بازدیدها می‌باشد.
جهت برگزیدن هر صفحه می‌توانید از دکمه‌ها‌ی طراحی شده برای این منظور در پایین هر صفحه استفاده کنید.

 

مبانی هنرهای تجسمی


مباني هنرهاي تجسمي _ گروه تحصيلي هنر

فهرست مقاله
مباني هنرهاي تجسمي - گروه تحصيلي هنر
فصل 3 و4
فصل 5 و6
فصل 7 و8
فصل 9-10 و11

فصل اول – مباني هنرهاي تجسمي

 

مباني هنرهاي تجسمي چيست؟

ايجاد آثار هنرهاي تجسمي و درست درك كردن آن ها نياز به يك شناخت اوليه از اصول و مباني هنرهاي تجسمي دارد. همين دليل اين مباني را مي توان به الفبا و قواعد درك زبان و ابدع در هنرهاي تجسمي و بصري تعبير كرد. آشنا شدن با مباني هنرهاي تجسمي مي تواند تا حد زيادي در درك كردن جهان بصري مؤثر باشد.
آنچه در روزگار ما در قالب هنرهاي تجسمي جاي مي گيرد عبارت است از : عكاسي، گرافيك، نقاشي ، طراحي و مجسمه سازي. به طور كلي مي توان گفت همه هنرهايي كه به صورت بصري ارائه يا ديده مي شوند و با تصوير سر و كار دارند، اصول و مباني مشتركي دارند كه «مباني هنرهاي تجسمي» يا «مباني هنرهاي بصري» ناميده مي شوند. بنابراين در مباني هنرهاي تجسمي الفباي تجسم يا تصوير كردن و همچنين درك آثار هنرهاي تجسمي را تجربه خواهيم كرد.

 

عناصرو كيفيت نيروهاي بصري
عناصر و كيفيت نيروهاي بصري در هنرهاي تجسمي به دو بخش كلي تقسيم مي شوند:

1. بخشي كه با آنها به طور فيزيكي و ملموس سر و كار داريم مانند : نقطه، خط، سطح، رنگ، شكل، بافت ، اندازه و تيرگي – روشني.

2. كيفيات خاص بصري كه بيشتر حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به كار بردن عناصر بصري مي باشند مانند : تعادل، تناسب، هماهنگي و كنتراست كه به نيروهاي بصري يك اثر تجسمي استحكام مي بخشند.

 

ديدن

در يك معناي كلي عمل ديدن واكنش طبيعي و خود به خود است كه عضو بينايي در مقابل انعكاس نور از خود نشان مي دهد و انسان به طور طبيعي رنگ، شكل ، جهت، بافت ، بعد و حركت چيزها را به وسيله پيام هاي بصري دريافت مي كند. اما در هنر و نزد هنرمندان ديدن مي تواند فراتر از يك عكس العمل طبيعي تعبير شود. در نگاه هنرمند جهان به صورت عميق تر ادارك و تعبير مي شود. او علاوه بر ديدن اشياء به روابط و تناسبات آن ها با يكديگر به دقت توجه مي كند. همين توجه و نگاه موشكافانه به جهان و پديده ها به نحوي در آثار او جلوه گر مي شود كه گويي هيچ كس ديگر قبلاً آن ها را آن گونه نديده است.

 

كادر در هنرهاي بصري

كادر يا قاب تصوير محدودهي فضا يا سطحي است كه اثر تجسمي و تصويري در آن ساخته مي شود. به طور كلي منظور از كادر در هنرهايي كه با سطح سر و كار دارند و بر سطح به وجود مي آيند همان محدوده اي است كه هنرمند براي ارائه و اجراي اثر خود بر مي گزيند.
كادر مي تواند اندازه ها و شكل هاي گوناگون داشته باشد مثل مربع، مستطيل، لوزي، ذوزنقه، دايره، بيضي چند ضلعي يا حتي تلفيقي از اين اشكال به صورت منظم و غيرمنظم باشد.
هنرمند با انتخاب بخشي از فضا و جدا ساختن آن از ساير بخش ها و فضاي پيرامون توسط كادري مشخص دو كار انجام مي دهد : اول اينكه ارتباط كادر را با محدوده ي داخلي اثر برقرار مي كند و انرژي بصري را كه از درون به بيرون گرايش دارد، محصور مي سازد. دوم اينكه انرژي هاي بصري بيرون از كادر را كه مي خواهند به درون آن نفوذ كنند به كنترل درخواهد آورد.

 

سؤالات :
1 – عناصر و كيفيت نيروهاي بصري را توضيح دهيد.

پاسخ : عناصر و كيفيت نيروهاي بصري در هنرهاي تجسمي دو بخش اند : 
1. بخشي كه با آن ها به طور ملموس و نيز يكي سر و كار داريم مانند نقطه ، خط ، سطح ، رنگ، شكل ، بافت و تيرگي ، روشني 

2. بخش دوم كيفيات خاص بصري هستند كه بيشتر حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به كاربردن عناصر بصري مي باشند مانند تعادل، تناسب، هماهنگي و كنتراست كه به نيروهاي بصري يك اثر تجسمي استحكام مي بخشند.

 

2 – تفاوت ديدن و هنرمندانه ديدن چيست؟

پاسخ : عمل ديدن يك واكنش طبيعي و خود به خود است كه عضو بينايي در مقابل انعكاس نور از خود نشان مي دهد. اما در هنر و نزد هنرمندان ديدن مي تواند فراتر از يك عكس العمل طبيعي تعبير شود. هنرمند علاوه بر ديدن اشياء به روابط و تناسبات آن ها با يكديگر به دقت توجه مي كند. همين توجه و نگاه موشكافانه به جهان و پديده ها به نحوي در آثار او جلوه گر مي شود.

 

 

فصل دوم – عناصر بصري ( نقطه، خط، سطح و حجم) نقطه

در هنر تجسمي وقتي از نقطه نام برده مي شود، منظور چيزي است كه داراي تيرگي يا روشني، اندازه و گاهي جرم است و در عين حال ملموس و قابل ديدن است. از اين نظر در ظاهر تشابهي ميان اين مفهوم از نقطه با آن چه كه در رياضيات به نقطه گفته مي شود، وجود ندارد. در رياضيات موضوعي ذهني است كه در فضا يا بر صفحه تصور مي شود، بدون اينكه قابل ديدن و لمس شدن باشد. نقطه در زبان هنر تجسمي چيزي است كاملاً ملموس و بصري كه بخشي از اثر تجسمي را تشكيل مي دهد و داراي شكل و اندازه نسبي است. به عنوان مثال وقتي از فاصله ي دور به يك تك درخت در دشت نگاه مي كنيم. به صورت يك نقطه تجسمي ديده مي شود. اما وقتي به آن نزديك مي شويم يك حجم بزرگ مي بينيم كه از نقاط متعدد ( برگ ها) و خطوط ( شاخه ها) شكل گرفته است. بنابراين محدوده ي فضا يا سطح كه همان كادر است نقش تعيين كننده اي در تشخيص دادن نقطه ي تجسمي و معنا پيدا كردن آن دارد. در صورتي كه اندازه لكه يا عنصر بصري نسبت به كادر به قدري كوچك باشد كه به طور معمول نتوانيم جزئيات آن ها را به صورت سطح يا حجم تشخيص بدهيم، مي توانيم به آن نقطه تجسمي يا بصري بگوييم.

 

موقعيت هاي مختلف نقطه

بسته به اين كه نقطه ي بصري در كجاي كادر قرار گرفته باشد، موقعيت هاي متفاوتي را به وجود مي آورد. يك نقطه روابط محدود ساده اي با اطراف خود دارد و به همان نسبت توجه مخاطب را به خود جلب مي كند. اما چنانچه نقاط بصري متعددي در يك كادر وجود داشته باشند، بر اساس روابطي كه از نظر شكل، اندازه ، تيرگي ، روشني ، رنگ ، بافت ، دوري و نزديكي با يكديگر دارند تأثيرات بصري متفاوتي به وجود خواهند آورد.
گاهي ممكن است نقطه به عنوان كوچك ترين بخش تصوير تلقي شود. در اين صورت در اثر تراكم نقطه هاي تيره تيرگي حاصل مي شود و در اثر پراكندگي آنها روشني ديده مي شود.

 


 

 

خط

در زندگي روزمره و در طبيعت، خط حضور چشمگيري دارد. در اين زمينه مي توان مثال هاي متفاوتي ذكر كرد. نقوش خطي روي لباس ها، رديف صندلي ها در سالن امتحانات، خطوط آجرهاي چيده شده، سيم ها و تيرهاي برق، تنه درختان در كنار خيابان ها ، شيارهاي شخم و ..
تنوع مثال ها و نمونه ها به خودي خود نشان مي دهد كه منظور از خط تجسمي معنايي نسبي از خط است و آن نشان دادن يك حركت ممتد و پيوسته بر سطح يا در فضاست. بنابراين خط مي تواند دو بعدي يا سه بعدي باشد.

 

جهت خط

خطوط تجسمي بر اساس جهت حركت مداوم در يك مسير كلي به چهار دسته ي اصلي تقسيم مي شوند كه عبارتند از : 

الف) خطوط عمودي كه در طبيعت به شكل تنه درختان، تيرهاي برق و ساختمان هاي مرتفع ديده مي شوند. مفهوم اين خطوط مي تواند ايستادگي ، مقاومت و استحكام باشد.

ب) خطوط افقي كه در طبيعت به صورت سطح زمين، خط افق، پهنه دريا يا يك انسان خوابيده ديده مي شود. مفهوم اين نوع خط مي تواند آرامش ، سكون يا اعتدال باشد.

ج) خطوط مايل كه در طبيعت به شكل كناره هاي كوه، خط رعد در آسمان و سراشيبي ديده مي شوند. و در يك اثر تجسمي براي نشان دادن تحرك ، پويايي ، خشونت و عدم سكون و ثبات به كار مي روند.

د) خطوط منحني كه معمولاً در طبيعت به شكل تپه ماهور، انتشار امواج، پست و بلندي زمين و حركت بعضي از جانوران ديده مي شوند و در يك اثر تجسمي ممكن است براي نمايش دحركت سيال و مداوم، ملايمت و ملاطفت به كار گرفته شود.

 

حالت خط

خطوط مي توانند در مسير حركت خود داراي شرايط زير باشند :
1 - ضخيم يا نازك، قوي يا ضعيف ، تيره يا روشن شوند.
2 – به صورت خطوط باريك يا ضخيم يكنواخت باشند.
3 – مي توانند در جهت مسير اصلي خود به صورت بريده بريده و يا متعدد باشند.
4 – مي توانند در جهت مسير اصلي خود به شكل زيگزاگ، شكسته و يا موجي در مي آيند.
5 – مي توانند به صورت منظم و يا نامنظم در مسير اصلي حركت خود تغيير جهت دهند.

 

كاربرد خط

خط عنصر اصلي طراحي است. ترسيم خطوط پيراموني يك شكل مي تواند تصوير اشيا را به نمايش بگذارد. تراكم و انبساط هاشورها حجم و سايه روشن را نشان مي دهد. با ضخيم و نازك كردن خط در طراحي، قسمت هاي سايه دار مشخص مي شوند و حالت خطوط جنسيت و بافت اشيا را از لحاظ نرمي، سختي و استحكام مشخص مي كند.
در آثار نقاشان طبيعت گرا كه شكل هاي اشيا به دقت ترسيم مي شوند، وجود خط به عنوان پايه ي اصلي طرح قابل مشاهده است در نقاشي ايراني خط همواره جايگاهي پراهميت دارد. خط همچنين در رشته هاي ديگر هنر تجسمي نقش متناسب خود را در شكل دهي به اثر بازي مي كند. در هنر گرافيك استفاده از خط كاربردهاي متنوعي را در طراحي نشانه، در طراحي و ساخت اعلان، تصويرسازي و صفحه آرايي دارد. همچنان كه در طراحي لباس، نقشه كشي، طراحي صنعتي، مجسمه سازي و عكاسي نيز خط همواره پايه اصلي اجرا و تركيب بصري اثر را به عهده دارد.

 

 

 

سطح

شكلي كه داراي دو بعد (طول و عرض) باشد سطح ناميده مي شود. در طبيعت و در پيرامون ما سطوح به اشكال متنوع وجود دارند. سطح چيزها در طبيعت گاه به صورت هموار و گاه ناهموار و داراي بافت ها نقش هاي مختلف است. 
در هنر تجسمي سطح را به انحاي مختلف مي توان تجسم بخشيد و به وجود آورد، مانند شكل زير :

سطح ممكن است مستوي باشد مانند يدوار يا كف اتاق، سطح زمين فوتبال يا سطح روي يك كتاب
همچنين سطح ممكن است منحني باشد مانند سطح يك سقف گنبدي.
همه ي سطح ها از سه شكل هندسي دايره، مربع، مثلث يا تركيبي از آن ها به وجود مي آيند. اين شكل ها هر يك خصوصيات قابل مطالعه اي دارند.

دايره : دايره شكل كاملي است كه حركت جاودانه و مداومي را نشان مي دهد. همچنين دايره نماد نرمي، لطافت، سياليت، تكرار، درون گرايي، آرامش روحاني و آسماني، پاكي و صميميت به شمار مي آيد.

مربع : مربع بر خلاف دايره نماد صلابت، استحكام و سكون است. اين شكل مظهر قدرت زمين و مادي و در عين حال از زيباترين اشكال هندسي است.

مثلث : مثلث به واسطه زواياي تندي كه دارد سطحي مهاجم و شكلي ستيزنده به نظر مي رسد كه همواره در حال تحول و پويايي است. بر اساس تركيب هايي از مثلث مي توان تركيب هاي ساختاري بسياري به وجود آورد. استفاده از مثلث و شبكه هاي مثلثي يك اصل ساختاري در طبيعت و در معماري به شمار مي رود.

 

حجم

به اجسامي كه داراي سه بعد : طول، عرض و ارتفاع يا عمق باشند، حجم گفته مي شود. 
معمولاً همه ي اشياي مادي در طبيعت داراي حجم هستند.
در هنر تجسمي چنانچه يك نقطه را در سه بعد گسترش دهيم و يا يك پياژه خط را در جهت هاي مختلف حركت دهيم، تجسمي از حجم به وجود مي آيد. به همين جهت درهنر تجسمي حجم ممكن است هميشه ملموس و مادي باشد ولي از نظر بصري وجود داشته باشد كه در اين صورت مي توان به آن حجم مجازي گفت.

همان طور كه سه شكل دايره، مربع و مثلث به عنوان اشكال پايه براي سطح نام برده شدند. كره ، مكعب و هرم را نيز مي توان به عنوان اجسام هندسي پايه نام برد. اين سه نوع حجم به طور كاملاً منظم به ندرت در طبيعت ديده مي شوند. اما به طور كلي همه ي حجم هاي طبيعت از تركيب يا تغيير شكل اين سه حجم پايه و هندسي به وجود مي آيند.
حجم مي تواند تو خالي يا توپر باشد. به همين نسبت درون يا بيرون آن اهميت پيدا مي كند. معمولاً فضايي را كه حجم اشغال مي كند مثبت مي گويند و فضاي پيرامون آن يا ما بين دو حجم و يا حفره ي ميان يك حجم توخالي را فضاي منفي و گاه حجم منفي مي نامند مثل فضاي داخل يك لوله قطور.

 

حجم نمايي در نقاشي

در نقاشي و طراحي حجم با ترفند برجسته نمايي به وسيله سايه – روشن و رنگ و يا با تغيير شكل و اندازه ي اشكال در اثر عمق نمايي خطي القا مي شود. ثبت سه بعدي اشياء و طبيعت در عكاسي نيز به واسطه نور و سايه روشن صورت مي گيرد. در حالي كه با نوعي نورپردازي خاص مي توان برجستگي و فرورفتگي اجسام را از بين برد و يا در نشان دادن آنها اغراق كرد.

 

حجم در مجسمه سازي

حجم ، عنصر اصلي كار مجسمه سازان است. نمايش حجم در فضا و روابط متقابل آن با فضاي پيرامونش اصل مهم مجسمه سازي است. اين روابط در نقش برجسته سازي كه از يك سو با نقاشي و از سوي ديگر با معماري در ارتباط است اهميتي به سزا دارد. نقش برجسته كه از يك سمت بسته و محدود است به حجمي گفته مي شود كه در آن اشيا به صورت كم و بيش برآمده از سطح به نمايش درآمده باشند. در مجموع نقش برجسته حالتي بينا بيني ميان نقاشي و مجسمه سازي دارد.

 

نور و حجم

نقش نور در بازنمايي حجم و خصوصيات آن نيز شايسته توجه است. اين نور است كه امكان رويت اجسام را در فضا براي ما به وجود مي آورد. بسياري از مجسمه ها و نقش برجسته ها بدون رنگ پردازي ساخته مي شوند. به همين دليل توجه به ميزان تيرگي و روشني برجستگي ها و فرورفتگي ها و ايجاد سايه هايي كه در اثر تابش نور به روي آن ها شكل مي گيرد قابل اهميت است.

 

سؤالات 
1 – كاربرد خط را در آثار نقاشان طبيعت گرا، امپرسيونيست و اكسپرسيونيست، شرح دهيد:

پاسخ :‌در آثار نقاشان طبيعت گرا كه شكل هاي اشيا به دقت ترسيم مي شوند، وجود خط به عنوان پايه ي اصلي طرح قابل مشاهده است اگر چه ممكن است تيرگي و روشني و يا رنگ هاي جاي خطوط را گرفته باشند. در آثار نقاشان امپرسيونيست ، خط فاقد صراحت است و از ثبات و پايداري برخوردار نيست. در آثار اكسپرسيونيستي خط با اغراق و صراحت بيشتري ديده مي شود و همه ي انرژي بصري خود را به نمايش مي گذارد. در آثار انتزاعي خطوط نمايشگرا اشيا نيستند. اما نقش آنها در ساختار بصري و هندسي آثار كاملاً مشهود است.

 

2 – كداميك از سطح هاي اصلي هندسي نماد صلابت و استحكام است؟

پاسخ : مربع نماد صلابت، استحكام و سكون است.

 

3 – در كدام يك از كادرهاي زير، تمركز بصري ايجاد شده است؟ چرا؟

پاسخ : در كادر (الف) به دليل نزديك بودن نقاط به يكديگر تمركز بصري ايجاد شده است.

 

4 – كدام دسته از خطوط براي نمايش ملايمت و ملاطفت به كار مي روند؟ توضيح دهيد.

پاسخ : خطوط منحني كه معمولاً در طبيعت به شكل تپه ماهور، انتشار امواج، پستي و بلندي زمين و حركت بعضي از جانوران ديده مي شود. اين خطوط در آثار تجسمي ممكن است براي نمايش حركت سيال و مداوم ، ملايمت و ملاطفت به كار گرفته شود.

 

5 – منظور از حجم مثبت و حجم منفي چيست؟

پاسخ : حجم مي تواند توخالي و يا توپر باشد. معمولاً فضايي را كه حجم اشغال مي كند حجم مثبت مي گويند و فضاي پيرامون آن يا ما بين دو حجم و يا حفره ي ميان يك حجم تو خالي را فضاي منفي و گاه حجم منفي مي نامند مثل فضاي داخل يك لوله قطور.

 

6 – نقش برجسته چيست؟ توضيح دهيد.

نقش برجسته كه از يك سمت بسته و محدود است به حجمي گفته مي شود كه در آن اشيا و پيكره ها به صورتي كم و بيش برآمده از سطح به نمايش درآمده باشند. نقش برجسته گاهي تزئيني براي سطوح معماري دارد. در مجموع نقش برجسته حالتي بينابيني ميان نقاشي و مجسمه سازي دارد. در هنر ايران معمولاً نقش برجسته سازي براي موضوعات تاريخي و افسانه اي رواج داشته است و بسياري از بناهاي مهم به وسيله نقش برجسته تزئين شده اند مثل نقش برجسته هاي تخت جمشيد و طاق بستان.

 


فصل سوم – شكل ، تركيب و بافت

 

شكل

در هنرهاي تجسمي به كارگيري واژه ي شكل براي بيان حالت و ويژگي هاي تصويري بسيار متنوع است. به طور كلي، شكل هم به سطح دو بعدي و هم به حجم و هم به نمايش تصويري شكل ها و حجم ها گفته مي شود. شكل ها هم به طور طبيعي در پيرامون ما وجود دارند مانند سنگ، صخره ، ابر، درخت و حيوانات، و هم با استفاده از ابزار ساخته مي شوند مثل مجسمه اي كه از سنگ يا فلز ساخته مي شود. همچنين به تصوير آن مجسمه نيز شكل مي گويند.

 

انواع شكل

از نظر قافيه يا حالت، شكل ها يا هندسي و ساده هستند مثل دايره ، مثلث و مربع و يا تلفيقي از اين شكل هاي ساده هستند. مثل شكل سنگ ها و درختان. در يك اثر تجسمي موضوعات ، معاني و احساسات مورد نظر هنرمند از طريق شكل ها و تركيب آن ها بر بيننده تأثير مي گذارد. به اين معنا خطوط، بافت ها ، تيرگي، روشني و رنگ ها نيز در قالب شكل تأثيرات خود را بر مخاطبان آثار هنري مي گذارند.

 

تغيير و ابداع شكل

در هنر تجسمي با تغييراتي كه در يك شكل ساده مي توان به وجود آورد، شكل هاي جديدي ساخته مي شود. هر يك از اين شكل هاي جديد به نحوي مي تواند بر ذهن مخاطب تأثير بگذارد. در اين جا چند روش براي ابداع شكل هاي جديد از شكل هاي ساده ارائه مي گردد.

الف) از طريق برداشتن يا حذف كردن قسمت يا قسمت هايي از يك شكل ساده ي هندسي مي توان شكل هاي جديدي را به دست آورد.
ب) با تركيب و كنار هم قرار دادن و تكرار دو يا چند شكل ساده مي توان به شكل هاي متنوع و جديدي دست يافت.
ج) از طريق برش دادن و يا اصطلاحاً شكستن اشكال و تركيب مجدد آن ها به صورت ديگر مي توان شكل هاي تازه تري با حالت بصري متنوع به وجود آورد.

 

تركيب

ايجاد يك تركيب موفق هم در جلب توجه مخاطب و بيننده مؤثر است و هم در رساندن پيام بصري مورد نظر هنرمند به مخاطب . در واقع تركيب عاملي است كه با سامان بخشيدن مؤثر به چگونگي چيدمان و نظم عناصر بصري در يك فضا و كادر مشخص بر اساس ذهنيت هنرمند و روابط تجسمي ، سبب مي شود تا مخاطبان اثر بتوانند به طرز مؤثري با آن ارتباط برقرار كنند. در يك تركيب موفق اجرا از كل قابل تفكيك نيستند. زيرا يك اثر وحدت يافته معنايي فراتر و كلي تر از اجزاي خود دارد.

 

زمينه و كادر

در يك تركيب وجود زمينه براي ايجاد ارتباط بصري ميان عناصر و معني دار شدن شكل ها الزامي است. وحدت بخشيدن به عناصر بصري بدون وجود زمينه كه به صورت كادر يا فضاي كلي اثر نيز مي تواند تصور شود، امكان پذير نيست.

بدون وجود زمينه شكلي وجود نخواهد داشت و فضاي مثبت و منفي پيدا نخواهد كرد. بنابراين با وجود زمينه وجود كادر نيز الزامي ست. تركيب و سامان بخشي به عناصر بصري در ارتباط با شكل كادر انجام مي شود.
علاوه بر كادر كه ساختار اصلي در ارتباط با آن شكل مي گيرد وجود سه عامل زير در به وجود آوردن يك تركيب موفق بصري الزامي است:

1- وجود تعادل بصري
2- وجود تناسب و هماهنگي ميان عناصر مختلف يك تركيب
3- وجود رابطه هماهنگ اجزا با كل و با موضوع اثر
از انواع تركيب مي توان به طور كلي به دو نوع تركيب قرينه و غير قرينه اشاره كرد.

بافت

به طور كلي سطح و رويه هر شي و هر شكلي داراي ظاهر خاصي است كه به آن بافت گفته مي شود. درك كردن بافت هم از طريق لمس كردن و هم توسط احساس بصري ميسر است.
در هنر تجسمي درك بافت هاي مختلف از نظر سختي، لطافت، زبري و صافي و هموار يا ناهمواربودن معمولاً با ديدن و به صورت بصري اتفاق مي افتد.

 

انواع بافت

 

الف) بافت هاي تصويري : اين بافت ها معمولاً به صورت شبيه سازي از اشكال و اشياي طبيعت به صورت واقع نما ساخته و پرداخته مي شوند و با رؤيت آنها احساسي را كه از طريق لمس چيزها تجربه كرده ايم مجدداً در ما بيداري مي كند مثل بافت اشيا در تصاويري كه در عكاسي از اشيا ضبط مي شود ( مانند عكس يك گل يا تصوير ابرها يا تصوير ميوه ها )

ب) بافت هاي ترسيمي : اين بافت ها به روش هاي گوناگون تجربي و براي ايجاد تأثيرات بصري خالص به وجود مي آيند. بافت هاي ترسيمي با استفاده از تراكم و تكرار خطوط در تركيب هاي متنوع و يا با استفاده از لكه هاي تيره – روشن و رنگي و يا به كار گرفتن مواد و ابزارهاي مختلف به وجود مي آيند. لكه هاي تيره – روشن و رنگي و يا با به كار گرفتن مواد و ابزارهاي مختلف به وجود مي آيند. تأثيرات بصري اين بافت ها بسيار خيال انگيزتر از بافت هاي لامسه اي و تصويري است.

 

روش هاي ايجاد بافت

با استفاده از روش هاي گوناگون مي توان بافت هاي بصري مختلفي ايجاد كرد. برخي از اين روش ها عبارتند از :

1 – ترسيم و تكرار انواع شكل ، خطوط، نقاط و يا نقش مايه هاي خاص
2 – با استفاده از پاشيدن و ماليدن مواد رنگين و مركب روي سطوح گوناگون و يا به كمك انواع قلم ها و كاردك ها و يا ابزارهاي ديگر 
3 – با استفاده از بافت سطوح طبيعي مواد مختلف كه به روي آنها مركب و رنگ ماليده مي شود و سپس برگرداندن آنها به روش چاپ و مهر زدن به روي انواع كاغذ و مقوا
4 – خراشيدن و تراشيدن و كنده گري سطوحي كه مواد رنگين يا مركب بر روي آنها ماليده شده است.
5 – چوب، فلزف شيشه، پارچه ، سنگ و ساير مواد طبيعي و مصنوعي نيز بافت هاي طبيعي آماده اي را ايجاد مي كنند و گاه به طور مستقيم در يك اثر به كار برده مي شوند.

 

سؤالات 
1 – انواع تركيب را شرح دهيد.

پاسخ : به طور كلي مي توان از دو نوع تركيب قرينه و تركيب غيرقرينه نام برد. در تركيب قرينه شكل ها و عناصر اصلي تركيب با توجه به محورهاي افقي، عمودي و مورب كه كادر را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كنند ساماندهي مي شوند. اين تركيب ساده ترين توازن بصري را به وجود مي آورد. در تركيب غيرقرينه عناصر و شكل هاي اصلي تركيب نه بر اساس محورهاي افقي، عمودي و مورب كادر بلكه بر اساس ارزش هاي بصري خودشان (رنگ، تيرگي، روشني، بافت و بزرگي و جهت شكل) در كادر قرار مي گيرند.

 

2- تركيب بندي از چه نظر اهميت دارد؟

پاسخ : ايجاد يك تركيب موفق هم در جلب توجه مخاطب و بيننده مؤثر است و هم در رساندن پيام بصري مورد نظر هنرمند به مخاطب . در واقع تركيب عاملي است كه با سامان بخشيدن مؤثر به چگونگي چيدمان و نظم عناصر بصري در يك فضا و كادر مشخص بر اساس ذهنيت هنرمند و روابط تجسمي سبب مي شود تا مخاطبان اثر بتوانند به طرز مؤثري به آن ارتباط برقرار كنند. از اين نظر تركيب يك اتفاق يك جانبه از سوي هنرمند نيست، بلكه ارتباطي است دو جانبه كه به واسطه وجود عناصر و كيفيات بصري و شناخت و تجربه ي كافي هنرمند شكل مي گيرد.

 

3 – بافت هاي ترسيمي چگونه به وجود مي آيند؟ به طور خلاصه شرح دهيد و دو نمونه رسم كنيد.

پاسخ :‌بافت هاي ترسيمي با استفاده از تراكم و تكرار خطوط در تركيب هاي متنوع و يا با استفاده از لكه هاي تيره – روشن و رنگي و يا با به كارگرفتن مواد و ابزارهاي مختلف به وجود مي آيند.

 

 

الف - ايجاد بافت با تكرار خطوط مورب ب - ايجاد بافت با تكرار يك نقش مايه

 

4 – منظور از بافت طبيعي چيست؟

پاسخ : چوب، فلز، شيشه، پارچه ف سنگ و ساير مواد طبيعي و مصنوعي، بافت هاي طبيعي آماده اي را ايجاد مي كنند و گاه به طور مستقيم در يك اثر به كار برده مي شوند.

 

فصل چهارم – تناسب، تعادل، تباين، حركت و ريتم

 

تناسب

تناسب مفهومي رياضي است كه در هنر تجسمي بر كيفيت رابطه ي مناسب ميان اجزاي اثر با يكديگر و با كل اثر دلالت دارد. تناسب يكي از اصول اوليه ي اثر هنري است كه رابطه ي بصري هماهنگ ميان اجزاي آن را بيان مي كند.
مي توان در يك تابلوي نقاشي روابط متناسبي ميان خطوط سيال خيال انگيز، رنگ ها و وسعت سطوح برقرار كرد و يا در يك اثر حجمي روابط مناسبي ميان فرورفتگي و برجستگي ها، فضي منفي و فضاي مثبت، بافت ها و سطوح مختلف ايجاد كرد.
همانطور كه گوش يك نوازنده بلافاصله وجود يك نت خارج را تشخيص مي هد، يك ديده ي حساس و كارآزموده به سرعت عدم تناسب ميان رنگها و شكل هاي يك اثر تجسمي را مي بيند.

 

تناسب طلايي

تناسب در اندازه ها از قوانين خاص پيروي مي كند كه به آنها اصول و قواعد تقسيمات طلايي و يا تناسبات طلايي گفته مي شود. بر اساس تناسبات طلايي يك پاره خط را مي توان طوري به دو قسمت تقسيم كرد كه نسبت قسمت كوچكتر به قسمت بزرگتر مساوي با نسبت قسمت بزرگتر، كل پاره خط باشد. اين نوع تقسيم از نظر بصري و همين طور از نظر منطقي نسبت هاي زيبايي را ميان اجزا با يكديگر و با كل پديد مي آورد كه هم در معماري و هم در هنرهاي بصري از آن استفاده بسيار شده است.

 

تعادل

در طبيعت همه چيز به شكل متعادلي جاري است. از جمله آمدن شب و روز از پي يكديگر، تغييرات فصل ها و بسياري از پديده هاي ديگر.
وجود تعادل يكي از لوازم زندگي بشر است. بر همين اساس در هنر نيز تعادل اجزاي اثر نقش عمده اي دارد. در يك اثر تجسمي وجود تعادل بصري براي ايجاد تأثير مثبت بر مخاطبان ضروري و لازم است. در صورت عدم تعادل ميان نيروهاي بصري مختلف پيام اثر خوشه دار مي شود و تأثيرگذاري خود را از دست مي دهد. به طور طبيعي انسان هنگام مشاهده ي چيزها آن ها را با محورهاي افقي و عمودي در ذهن خود مقايسه مي كند و وجود يا عدم تعادل را در آن ها تشخيص مي دهد.
اثر هنري بدون تعادل و هماهنگي ميان اجزايش، اثري ناقص خواهد بود كه قادر به ارائه مطلوب پيام مورد نظر هنرمند نخواهد بود.

 

ايجاد تعادل بصري

مي توان در سطح يك اثر تسجمي عناصر بصري را نسبت به محور افقي و عمودي آن اثر سازمان دهي كرد.
در صورت عدم سازماندهي صحيح نيروهاي بصري و خدشه دار شدن هماهنگي ميان اجزاي يك تركيب انرژي بصري عناصر يكديگر را خنثي مي سازند.
در واقع وجود تعادل در يك اثر تجسمي مبين تأثيرگذاري متناسب و هماهنگ همه عناصر در آن تركيب مي باشد. چنانچه انرژي بصري همه عناصر به گونه اي سامان داده شود كه هيچ بخشي از اثر انرژي بصري ديگر بخش ها را از ميان نبرد و باعث اغتشاش بصري نشود، تركيبي موزون و متعادل به وجود مي آيد. در سامان بخشيدن به يك اثر متعادل ، تيرگي – روشني، رنگ ، اندازه و محل قرار گرفتن عناصر بصري در فضاي كار دخالت دارند. ضرورت ايجاد تعادل نه تنها در سطوح و آثار دو بعدي بلكه در همه ي آثار تجسمي به ويژه در مجسمه سازي از اهميتي اساسي برخوردار است.

 

انواع تعادل

الف) تعادل متقارن :‌به كارگرفتن تعادل قرينه ساده ترين روش براي ايجاد تعادل بصري است. زيرا همه چيز نسبت به محورهاي افقي، عمودي و مورب كه از وسط اثر عبور مي كنند سنجيده مي شوند. تعادل قرينه كاملاً طبيعي و سهل الوصول است به راحتي قابل درك مي باشد.

ب) تعادل غير متقارن :‌در اين روش ايجاد تعادل بصري بر اساس فاصله ي شكل ها، عناصر نسبت به محورهاي افقي، عمودي و مورب در وسط كادر تعيين نمي شود، بلكه انرژي بصري شكل ها بر اساس اندازه ، جهت ، تيرگي – روشني ، رنگ، بافت و جاي آنها نسبت به يكديگر و نسبت به كادر تصوير مشخص مي شود. در تركيب هايي كه از تعادل غيرمتقارن استفاده كرده اند انرژي بصري پرتحرك و پوياتر احساس مي شود.
در هنر معاصر به واسطه ي پيچيده تر شدن جوامعف شكل زندگي و نگاه مخاطبان آثار هنري، بيشتر از تعادل غيرمتقارن بهره گرفته مي شود.

 

توازن

هر گاه در يك اثر تجسمي انرژي بصري اجزاي آن با يكديگر و نسبت به كل اثر متعادل باشند. آن اثر داراي تركيبي متوازن خواهد بود. اگر چه ممكن است اجزاي آن نسبتبه يكديگر قرينه نباشند در واقع توازن بيان كننده روابط متعادل عناصر بصري در يك تركيب غيرمتقارن است. شكل زير مسئله توازن ميان اجزاي يك اثر را به صورت ساده اي نمايش مي دهد.

 

كنتراست

كنتراست به معناي تضاد، تباين و كشمكش متقابل ميان عناصر و كيفيت بصري است. كنتراست ارتباط منطقي و در عين حال متضادي را ميان اجزا و عناصر مختلف يك تركيب و يا يك اثر هنري بيان مي كند. بهره گرفتن از كنتراست در آثار هنري باعث جلوه ي بيشتر معني، گوياتر شدن حالت، قوي تر نشان دادن احساس و در نتيجه انتقال مفاهيم و پيام ها به شكلي مؤثرتر و عميق تر است. در حالي كه عدم بهره گيري از كنتراست در كيفيات و عناصر تأثير گذار معمولاً باعث يكنواختي ، ملال و ناپايداري در تأثيرگذاري و عدم جذابيت اثر مي شود. در هنر تجسمي تباين يا همان كنتراست بيانگر كيفيتي حسي ناشي از عملكرد متقابل دو يا چند خصوصيت متضاد عناصر بصري است. اين تباين ها را مي توان از نظر اندازه، جهت، حالت ، رنگ ، تيرگي ، روشني و بافت شكل ها و يا از نظر فضاي پر و فضاي خالي ، حجم مثبت و حجم منفي، فرورفتگي و برجستگي، شكل و زمينه مورد بررسي قرا داد. البته كنتراست رنگ نيز بعداً مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

 

حركت

حركت به معناي تغيير و جابه جايي در مكان و در زمان است. اما اين معنا بيشتر به حركت مكانيكي اطلاق مي شود . در حالي كه حركت معنايي عمومي تر و عميق تر نيز دارد. 
حركت به عنوان يكي از مظاهر حيات در هنر نيز كاربردهاي خود را دارد. نمايش حركت در هنر تجسمي با تكرار و توالي يك شكل يا يك حالت به وجود مي آيد و معمولاً نمايشگر نوعي ريتم ( ضرب آهنگ) است. در همين حال اشكال كشيده ي عمودي و افقي و خطوط مداوم و جهت دار و نيز تكرار آنها به دليل هدايت نگاه از سمتي به سمت ديگر مي توانند بيانگر حركت بصري باشند.

 

 

ريتم ( ضرب – آهنگ)

ريتم با ضرب – آهنگ واژه اي است كه معمولاً در موسيقي به كار مي رود اما در هنرهاي تجسمي نيز مرسوم است. در هنر تجسمي ريتم معنايي تصويري دارد و عبارت است از تكرار، تغيير و حركت عناصر بصري در فضاي تجسمي ، به عبارت ديگر تكرار منظم و متوالي يك عنصر تصويري ضرب – آهنگ بصري را به وجود مي آورد.

 

انواع ريتم

1- تكرار يكنواخت :
در اين نوع ضرب – آهنگ يك تصوير به طور يكنواخت و به صورت متوالي تكرار مي شود. نماي خطي آن در شكل آورده شده است.

2 – تكرار متناوب :
در اين ضرب – آهنگ يك عنصر بصري تكرار مي شود اما تكرار آن با تغييرات متناوبي متنوع خواهد شد و هر بار عكس العمل مخاطب و توجه او را با يك حركت يا يك تصوير مياني تحت تأثير قرار مي دهد. نماي خطي آن در شكل نمايش داده شده است.

3 – تكرار تكاملي :
در اين نوع ضرب – آهنگ يك تصوير و يا يك عنصر بصري از يك مرتبه و حالت خاص شروع مي شود و به تدريج با تغييراتي به وضعيت و يا حالتي تازه تر مي رسد، به طوري كه نوعي رشد و تكامل را در طول مسير تغييرات خود به دنبال خواهد داشت. نماي خطي آن در شكل نشان داده مي شود.

4 – تكرار موجي :
اين نوع ضرب آهنگ كه عمدتاً با استفاده از حركت منحني سطوح و خطوط به وجود مي آيد و از نوعي تناوب هم برخوردار است نمونه ي كاملي از ضرب – آهنگ تجسمي است كه در فضاي معماري، حجمي و تصويري وجود دارد و به شكل مأنوسي با زندگي انسان پيوند خورده است. نماي خطي آن در شكل نشان داده مي شود.

سؤالات
1 – تناسب طلايي چيست؟ توضيح دهيد.

پاسخ : بر اساس تناسب طلايي، يك پاره خط را مي توان طوري به دو قسمت تقسيم كرد كه نسبت قسمت كوچكتر به قسمت بزرگتر مساوي با نسبت قسمت بزرگتر به كل پاره خط باشد.اين نوع تقسيم از نظر بصري و منطقي نسبت هاي زيبايي را ميان اجزا با يكديگر و با كل به وجود مي آورد.

 

2 – تعادل چه تأثيري در يك اثر تجسمي دارد؟

پاسخ : به طور طبيعي انسان هنگام مشاهده چيزها آن ها را با محورهاي افقي و عمودي در ذهن خود مقايسه مي كند و وجود يا عدم تعادل را در آن ها تشخيص مي دهد. در صورت عدم تعادل ميان نيروهاي بصري مختلف موجود در يك كادر ، پيام اثر خدشه شدار مي شود و تأثير گذاري خود را از دست مي دهد. در يك اثر تجسمي بايد اجزا و عناصر تجسمي از لحاظ تيرگي، روشني، رنگ، اندازه و محل قرارگرفتن ساماندهي شوند تا تعادل به وجود آيد و اغتشاش بصري ايجاد نشود.

 

3 – تعادل متقارن و تعادل غيرمتقارن را در دو كادر اجرا كنيد.

 

تعادل متقارن تعادل غير متقارن

 

4 – در يك كادر كنتراست را اجرا كنيد.

5 – منظور از ريتم در هنر تجسمي چيست؟ توضيح دهيد.

پاسخ : در هنر تجسمي ريتم معنايي تصويري دارد و عبارت است از تكرار، تغيير و حركت عناصر تجسمي در فضاي تجسمي به عبارت ديگر تكرار منظم و متوالي يك عنصر تصويري ضرب – آهنگ بصري را به وجود مي آورد. انتقال احساس حركت نيز توسط ريتم بصري صورت مي گيرد.

 

 

 


فصل پنجم – فضا در هنر تجسمي

 

فضاي تجسمي

مفهوم فضا در هنر تجسمي با توجه به فاصله ها و ابعاد، اجزا و عناصر بصري يك اثر معنا پيدا مي كند. به اين ترتيب سازمان دهي فضاي تجسمي معمولاً با معني درك مكان، زمان و اشيا و ارتباط آن ها با يكديگر انجام مي شود. با وجود عناصر بصري و روابط ميان آنهاست كه مي توان از فضا، شكل فضا، فضاي مثبت ،فضاي منفي ، فضاي پر و فضاي خالي سخن گفت . بنابراين وقتي از فضاي يك اثر سخن به ميان مي آيد، تأثيرات كلي اثر در همه ابعاد مادي و محتوايي آن مورد نظر مي باشد.

فضاسازي در آثار هنرمندان را مي توان به چند دسته تقسيم كرد:
فضاي سه بعد نما ( واقع گرا) ، فضاي دو بعد نما (غيرواقع گرا) ، فضاي همزمان (تلفيقي) و فضاي وهمي كه در زير هر يك را به طور خلاصه شرح مي دهيم.

 

الف) فضاي سه بعد نما( واقع گرا) :

در اين روش براي نمايش فضاي سه بعدي به روي سطح دو بعدي از سه بعد نمايي ( پرسپكتيو) و تجسم عمق و نشان دادن دوري و نزديكي استفاده مي شود.سه بعد نمايي كه معمولاً در آثار نقاشي واقع نما ديده مي شود به روش هاي زير انجام مي گيرد:
1- تغيير اندازه
2 – تغيير رنگ و تيرگي
3 – تغيير وضوح

 

ب) فضاي دو بعد نما (غيرواقع گرا):

ممكن است بدون آنكه قصد واقع نمايي از طبيعت در ميان باشد، هنرمند به ايجاد فضا و عمق تجسمي بپردازد. همانند آنچه در آثار گرافيكي و انتزاعي صورت مي گيرد. در اين روش ايجاد عمق و فضاي بصري به روش هاي زير انجام مي شود :

1 – تغيير اندازه شكل هاي مشابه به صورتي كه برخي از آن ها كوچكتر از برخي ديگر ترسيم و ديده شوند.
2 – تغيير تيرگي يا رنگ به صورتي كه برخي از اشكال تيره تر و برخي روشن تر ترسيم شوند.
3 – شفاف نمايي و روي هم قرار گرفتن شكل ها مي تواند عمق فضايي ايجاد كند.
4 – تغيير وضوح و بافت شكل ها نيز مي تواند عمق بصري ايجاد كند.
5 – ترسيم يك شكل از چند زاويه ي مختلف و يا تغيير شكل و تغيير جهت دادن آن مي تواند عمق فضايي را به وجود آورد.

 

ج) فضاي همزمان (تلفيقي):

در برخي از آثار نمايش فضاي تجسمي به صورت تلفيقي از فضاسازي واقع نما و دو بعد نما صورت مي گيرد. در اين روش هنرمند بدون رعايت قواعد واقع نمايي در كل اثر ، ساختار تركيب خود را از مكان هاي مختلف به صورت موازي و به طور همزمان شكل مي دهد.

 

د) فضاي وهمي :

در برخي از آثار تجسمي هنرمند فضاي بصري را طوري با استفاده از نمايش عناصر و شكل هاي واقع نما به وجود مي آورد كه در عين حال وهمي و غيرواقعي جلوه مي كند. اين شيوه از فضاسازي در آثار هنرمندان رمانتيك، نمادگرا و سورئاليست بسيار ديده مي شود. نمايش اين فضاها كه جنبه اي خيالي و ذهني دارد اگر چه توسط قوه خيال قابل تجسم است اما در واقعيت و به طور طبيعي نمي تواند اتفاق بيفتد يا وجود داشته باشد.

 

سؤالات : 
1 – سه بعد نمايي با چه روشهايي صورت مي گيرد؟ هر يك را به طور خلاصه شرح دهيد.

پاسخ :
1. تغيير اندازه : در اين روش شكل هايي كه از نظر اندازه ي واقعي يكسان هستند براي ايجاد عمق فضايي به تدريج كوچكتر نشان داده مي شوند.

2. تغيير رنگ و تيرگي : در اين روش براي نمايش دوري و نزديكي اشكال و اشيا از تغيير رنگ آنها در فاصله ي دور نسبت به رنگ همان اشيا در فاصله نزديك و تغيير تيرگي – روشني استفاده مي شود. به اين ترتيب كه شدت و درجه خلوص رنگ در فاصله ي دور كاهش يافته و به خاكستري مي گرايد.

3. تغيير وضوح :‌معمولاً هر چه اشيا از ما دورتر مي شوند وضوح خود را بيشتر از دست مي دهند و ما ديگر آنها را به روشني مشاهده نمي كنيم. در اين روش عمق فضايي با تغيير وضوح از اشكال واضح به اشكال ناواضح، ايجاد مي شود.

 

2 – منظور از فضاي همزمان چيست؟توضيح دهيد.

پاسخ : در اين روش از فضاسازي، هنرمند بدون رعايت قواعد واقع نمايي در كل اثر، ساختار تركيب خود را از مكان هاي مختلف به صورت موازي و به طور همزمان شكل مي دهد. در عين حال سعي مي كند با نمايش همزمان رويدادها در مكان هاي مختلف تلفيقي از فضاهاي داخلي و بيروني به وجود آورد.

 

3 – فضاي وهمي در آثار كدام هنرمندان بيشتر ديده مي شود؟

پاسخ :‌اين شيوه از فضاسازي در آثار هنرمندان رمانتيك، نمادگرا و سورئاليست بسيار ديده مي شود.

 

4 – ايجاد عمق و فضاي بصري در فضاي دو بعد نما به چه روش هايي انجام مي شود؟

پاسخ : 
1. تغيير اندازه شكل هاي مشابه 
2. تغيير تيرگي يا رنگ
3. شفاف نمايي و روي هم قرار گرفتن شكل ها
4. تغيير وضوح و بافت شكل ها
5. ترسيم يك شكل از چند زاويه ي مختلف و يا تغيير شكل و تغيير جهت دادن آن.

 

فصل ششم – مفهوم رنگ
مفهوم رنگ

زندگي سرشار از رنگ و جلوه هاي رنگ است. اهميت و نقش رنگ در زندگي ، مفاهيم مختلف و متنوعي از آن را در ذهن ما زنده مي كند. در اين صورت ارائه يك تعريف مشخص و تعبير مختصر نه تنها مفهوم گسترده رنگ را در بر نخواهد گرفت، بلكه براي درك ابعاد وسيع آن گمراه كننده نيز خواهد بود. رنگ در همه ابعاد زندگي جاري است و بنابراين مفهوم آن به همان گستردگي مفهوم زندگي است.

نقش رنگ در زندگي و مسائل روزمره اي كه با آن ها سرو كار داريم، آن قدر زياد است كه هيچگاه رنگ را به عنوان يك واژه ناشناخته و غريب ا حساس نمي كنيم.

رنگ را مي توان عنصر اصلي كار هنرمندان نقاش دانست. اين هنرمندان براي ابداع آثار خود بيش از هر چيز از رنگ استفاده مي كنند. اگر چه ممكن است خطوط آن ها رنگين باشند. اما به جز هنرمندان نقاش در همه ي گرايش هاي هنرهاي تجسمي رنگ همواره به عنوان يكي از عوامل و عناصر ضروري مورد توجه است.

هنرمندان مفاهيم و ويژگي هاي رنگ را معمولاً به سه طريق زير در آثار خود به كار گرفته اند.

الف) رنگ به عنوان عنصري تجسمي براي توصيف موضوع اثر و خصوصيات آن ، مثل ترسيم يك منظره پاييزي يا زمستاني كه براي هر كدام از اجراي آن منظره (درخت ها، ساختمان ها ، زمين، آسمان و ..) از طيف رنگ هاي خاصي استفاده مي شود. به اين ترتيب پاييزي يا زمستاني بودن فضاي آن منظره و همه ويژگي هايش با رنگ هايي كه در آن استفاده شده توصيف مي گردد.

ب) رنگ به عنوان عنصري نمادين و استعاري كه معاني عميق و دروني اثر و اجزاي آن را به نمايش مي گذارد. براي مثال در بسياري از آثاري كه هنرمندان بر اساس محتواي موضوعات اعتقادي، مذهبي، رمزي و افسانه اي ساخته اند، كاربرد رنگ عموماً جنبه اي نمادين و استعاري دارد.

ج) استفاده از رنگ براي به نمايش گذاشتن ارزش هاي دروني و زيبايي ها و تأثيرات خود رنگ، بدون در نظر داشتن ارزش هاي استعاري و توصيفي آن :‌مانند رنگ هاي كه در هنرهاي سنتي مثل فرش، گليم، پارچه، طراحي و دوخت لباس، معماي و شهرسازي به كار گرفته مي شوند.
يك يا دو يا هر سه اين جنبه هاي سه گانه در كاربرد رنگ ممكن است در يك اثر هنري مورد تأكيد و استفاده قرار گيرد.
اگر چه رنگ همواره به عنوان ماده و عنصر اصلي كار هنرمندان نقاش مورد تأكيد قرار مي گيرد ليكن نقش آن در هنرهاي ديگر نيز اهميت ويژه اي برخوردار است. نقش رنگ در آثار گرافيكي، در بسته بندي كالاها، در ترسيم و اجراي يك اعلان در آثار حجمي، فضاهاي عمومي ، شهري ومعماري ،مجسمه سازي ، طراحي پارچه و لباس، مبلمان و تزئينات داخلي، عكاسي، سينما و صنعت داراي اهميتي بسيارچشمگير است.

موفقيت در ابداع اثر هنري علاوه بر قريحه و ذوق خدادادي بيش از هر چيز بستگي به توانايي ها و تجربه عملي هنرمند و شناخت او از خصوصيات و امكانات ابزار و مواد مختلف كارش دارد. زيرا اثر هنري در عمل شكل مي گيرد و آفريده مي شود و شناخت ويژگي هاي رنگ و كاربرد مؤثر آن بيش از هر چيز در گرو انجام تمرين هاي رنگ است.

 

رنگ چيست؟

رنگ را مي توان به دو معناي عمده بررسي كرد:
الف) رنگ به عنوان ماده اي كه با آن چيزي را رنگ آميزي مي كنند. در اين معني رنگ معمولاً از مخلوط رنگدانه هاي بسيار ريز و موادي كه اصطلاحاً به آن ها بست ( انواع زرين، صمغ، آب و روغن كه مخلوط آن ها با رنگدانه ها، رنگ را براي استفاده آماده مي كنند) مي گويند ساخته مي شود. مثل رنگ روغني كه از مخلوط مواد رنگين با روغن هاي خشك شونده وساخته مي شود. آب رنگ، گواش و اكريليك نيز از مخلوط مواد رنگين، آب و نوعي چسب محلول در آب ساخته مي شوند. رنگدانه ها ذرات بسيار بسيار ريز جامدي هستند كه در مايعات غيرمحلول اند. اين مواد معمولاً به طور طبيعي موجوداند. امروزه رنگدانه ها به صورت مصنوعي نيز ساخته مي شوند.
رنگ هاي جوهري بخش ديگري از مواد رنگين هستند كه در مايعات حل مي شوند. ين جوهرها معمولاً منشأ آلي دارند و از انواع گياهان و حيوانات به دست مي آيند مانند رنگ پوست پياز – رنگ چاي و رنگ قهوه . رنگ جوهري نيز به طور مصنوعي ساخته مي شوند.

ب) رنگ به عنوان پديده اي كه در چگونگي ديدن و درك آن سه عامل زير دخالت دارند:
1. نور به عنوان منبع فرآيند رنگ كه بدون آن رنگ اشيا ديده نمي شود.

2 . ساختار مولكولي اشيا كه باعث مي شود همه يا بخشي از نور تابيده شده به آن ها منعكس شود و در نتيجه به رنگ همان بخش از طيف نور كه از اشيا به چشم منعكس مي شود، ديده شوند.

3 – چشم انسان كه نور بازتاب يافته از سطح اشيا را در يك فرآيند پيچيده به وسيله سلول هاي نوري شبكيه تشخيص مي دهد. توضيح آنكه در شبكيه دو دسته سلول نوري وجود دارد. يك دسته سلول هاي استوانه اي كه تيرگي و روشني را تشخيص مي دهند و دسته ديگر سلول هاي مخروطي كه رنگ ها را تشخيص مي دهند.

 

سؤالات
1 – اهميت رنگ را در هنرهاي تجسمي بيان كنيد.

پاسخ : 
رنگ را مي توان عنصر اصلي كار هنرمندان نقاش دانست . اين هنرمندان براي ابداع آثار خود بيش از هرچيز از رنگ استفاده مي كنند. اما به جز هنرمندان نقاش در همه ي گرايش هاي هنرهاي تجسمي رنگ همواره به عنوان يكي از عوامل و عناصر ضروري مورد توجه است. در آثار گرافيكي ، رنگ و نحوه ي كاربرد آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. همچنين در مجسمه سازي، عكاسي، سينما، معماري و شهرسازي و صنعت، اهميت رنگ و كاربرد آن بر هيچ كس پوشيده نيست.

 

2 – منشأ رنگ هاي جوهري را توضيح دهيد.

پاسخ :
اين جوهر معمولاً منشاء آلي دارند و از انواع گياهان و حيوانات به دست مي آيند. برگ، پوست ميوه و چوب بسياري از گياهان براي به دست آوردن رنگ هاي جوهري استفاده مي شوند. چاي و قهوه نيز جزء رنگ هاي جوهري هستند. علاوه بر اين ها رنگ هاي جوهري به طور مصنوعي نيز ساخته مي شوند.

 

3 – رنگدانه چيست ؟ توضيح دهيد.

پاسخ :
رنگدانه ها ذرات بسيار بسيار ريز جامدي هستند كه در مايعات نامحلول اند. اين مواد به طور طبيعي موجوداند مثل انواع خاك ها و گردهاي سنگ ها و فلزات رنگين. از قرن هجدهم به اين سو رنگدانه ها به صورت مصنوعي از مواد معدني و اسيد فلزات نيز ساخته مي شوند كه داراي تنوع بسيار زيادي هستند. رنگ ها معمولاً از مخلوط رنگدانه ها و بست ساخته مي شوند.

 


فصل هفتم – فيزيك رنگ

 

فيزيك رنگ

نور مرئي يا نور سفيد ( يعني آن قسمت از نور خورشيد كه ما قادر هستيم با چشمان آن را ببينيم ) از طول موج هاي مختلفي تشكيل شده است. هنگامي كه باريكه اي از نور خورشيد به منشور تابيده شود، هنگام عبور از سطح منشور مي شكند و پس از برخورد با زمينه سفيد به صورت طيفي رنگين ديده مي شود. در طيف حاصل هر دسته از طول موج ها رنگ خاصي را نشان مي دهد. در شكل زير طيف حاصل از تجزيه نورسفيد توسط منشور نشان داده شده است.
طول موج هاي تشكيل دهنده نور مرئي از حدود 38 نانومتر تا حدود 760 نانومتر مي باشند. چشم انسان قدرت ديدن طول موج هاي كوتاه تر و يا بلندتر از اين محدوده را ندارد.

 

تركيب افزايشي

در صورتي كه طيف رنگ هاي حاصل از شكست و تجزيه نور به وسيله منشور را دوباره به كمك يك عدسي همگرا (محدب) با هم تركيب كنيم، مجدداً نور سفيد حاصل مي شود.
بنابراين سه رنگ اصلي نور : قرمز، سبز، بنفش وقتي با هم تركيب مي شوند نور سفيد حاصل مي شوند. اين نوع تركيب رنگ را كه در آن ميزان روشني نور پس از تركيب اشعه هاي مختلف آن با يكديگر افزايش مي يابد، تركيب افزايشي مي گويند. نورهاي رنگين وقتي با يكديگر تركيب مي شوند از طريق افزايشي رنگ هاي ديگر را به وجود مي آورند. مثلاً از تركيب افزايشي سبز با قرمز، رنگ زرد حاصل مي شود.

 

تركيب كاهشي

به نوعي از تركيب رنگي كه رنگ حاصل تيره تر از رنگ هاي اوليه مي شود، تركيب كاهشي رنگ مي گويند. به عنوان مثال اگر شما دو لايه شفاف به رنگ هاي قرمز و آبي فيروزه اي را روي هم قرار دهيد، رنگ حاصل يك رنگ كاملاً تيره خواهد بود. (مطابق شكل)

خصوصيت تركيب كاهشي رنگ ها را مي توان با استفاده از لايه هاي شفاف رنگ هاي آبرنگ، ماژيك يا اكولين نيز نشان داد.

تركيب مواد رنگي را نيز تركيب كاهشي مي گويند. وقتي سه رنگ اصلي را با هم مخلوط مي كنيم يك رنگ كاملاً تيره حاصل مي شود.

 

سؤالات
1 – با رسم يك شكل تجزيه نورسفيد توسط منشور را نشان دهيد

رنگ هاي طيف فوق، بدون مرز واضحي از هم متمايز مي شوند.

 

2 – از تركيب سه نور بنفش و سبز و قرمز چه رنگي حاصل مي شود؟ اين چه نوع تركيبي است ؟

پاسخ : از تركيب سه رنگ فوق با طول موج هاي كوتاه و متوسط و بلند ، نور سفيد حاصل مي شود. اين نوع تركيب رنگ كه در آن ميزان روشني نور، پس از تركيب اشعه هاي مختلف با هم ، افزايش مي يابد، تركيب افزايشي نام دارد.
بنفش + سبز + قرمز --> نور سفيد

 

3 – اگر با ماژيك قرمز و آبي روي كاغذ سفيد بكشيم، به طوري كه رنگ ها با هم مخلوط شود. چه تركيبي حاصل مي شود؟

پاسخ :‌از تركيب دو رنگ فوق يك رنگ كاملاً تيره حاصل مي شود. به اين نوع تركيب كه رنگ حاصل،‌تيره تر از رنگ هاي اوليه است، تركيب كاهشي مي گويند.
قرمز+ آبي --> رنگ تيره

 

فصل هشتم – شاخصه هاي اصلي رنگ

 

شاخصه هاي اصلي رنگ

چشم انسان رنگ ها را بر اساس سه خصوصيت از هم متمايز مي كند:
الف) به واسطه رنگين بودن خود رنگ ها كه اصطلاحاً به آن ته رنگ يا فام مي گويند مثل تمايز رنگ زرد، قرمز و سبز از يكديگر به دليل رنگ هايشان.
ب) به واسطه ي ميزان تيرگي و روشني رنگ ها مثل تمايز نارنجي از بنفش و زرد
ج) به واسطه ي ميزان خلوص رنگ ها، مثل تمايز رنگ آبي در حالت خالص خود با آبي هايي كه از تركيب رنگ آبي و رنگ هاي ديگر ساخته شده اند.

 

ته رنگ يا فام

منظور از ته رنگ يا فام همان كيفيت رنگين بودن رنگ هاست. وقتي از يك رنگ صحبت به ميان مي آيد منظور ته رنگ يا فام خاصي مي باشد.
بنابراين رنگ ها به نام ته رنگ يا فام آنها، يا در واقع بخشي از طول موج نوري كه منعكس مي كنند ناميده مي شوند مثل سبز، قرمز يا نارنجي. علي رغم اينكه تعداد بسيار زيادي رنگ وجود دارد تنها تعداد محدودي از آنها داراي اسم شخصي هستند كه بدون هيچ پيشوند و پسوندي دلالت بر رنگشان دارد مانند قرمز، زرد و آبي، ساير رنگ ها معمولاً با پيشوند و پسوندهايي كه به اسمشان اضافه مي شود مشخص مي شوند. مانند : 
سبزآبي، قرمز بنفش، آبي تيره، سبز روشن، ارغواني، فيروزه اي، سبز زيتوني، زرد ليمويي، قهوه اي ، آبي آسماني ، آبي پروس و سبز ورونز.

 

درخشندگي يا روشنايي

منظور از درخشندگي درجه اي از روشني يك رنگ است كه آن را از درجه ديگري از روشني يا تيرگي همان رنگ متمايز مي كند. به عبارت ديگر درجات مختلف روشني يك رنگ را ميزان درخشندگي آن مي گويند.

 

شدت يا خلوص رنگ

خلوص رنگي درجه اي از اشباع است كه يك رنگ را در خالص ترين حالت خود نشان مي دهد. 
به عنوان مثال يك آبي خالص كه با هيچ رنگ ديگري مخلوط نشده باشد در آبي ترين يا ناب ترين حالت خود ديده مي شود، به طوري كه هيچ آبي ديگري به آن شدت از آبي بودن ديده نمي شود. اين درجه از خلوص رنگي را درجه اشباع و سيري رنگ مي گويند.

 

نمود و اثرات متقابل رنگ ها

توصيف شخيصت و حالت رنگ ها در مجاورت يكديگر و با توجه به زمينه اي كه روي آن قرار گرفته اند به واقعيت نزديك تر است. به عبارت ديگر نمود واقعي رنگ در يك تركيب رنگي خود را نمايش مي دهد. چشم انسان با استفاده از سه خصوصيت رنگ ها ( نام ، درخشندگي و خلوص) روابط و تأثير رنگ ها را درك مي كند.
به طور كلي رنگ ها اگر در زمينه هايي تيره تر از خود قرار بگيرد،خلوص رنگي و درخشش بيشتري از خود نشان مي دهند. به مخاطب نزديك مي شوند و به نظر مي رسد نسبت به هنگامي كه در زمينه روشن تر از خود قرار گرفته اند. از ابعاد بزرگتري برخوردارند.

احساس سرد يا گرم بودن يك رنگ نيز تحت تأثير رنگ هاي مجاور و يا زمينه اي كه بر آن قرار گرفته اند، تغيير مي كند.

 

سؤالات 
1 – شاخصه هاي اصلي رنگ را نام ببريد.

پاسخ :
1. ته رنگ يا فام 
2. درخشندگي يا روشنايي
3. شدت يا خلوص رنگ

 

2 – نمود و اثرات متقابل رنگ ها را توضيح دهيد.

پاسخ : رنگ ها در محيط و در مجاورت يكديگر مي توانند نمودهاي متفاوتي از خود نشان بدهند و تأثيرات قابل توجهي روي هم بگذارند. به عبارت ديگر نمود واقعي يك رنگ در يك تركيب رنگي خود را نشان مي دهد. ميزان درخشش و خلوص رنگ ها تحت تأثير زمينه اي است كه روي آن قرار گرفته اند. همچنين رنگ هاي مجاور نيز مي توانند روي نمود رنگ تأثير گذار باشند.

 

3 – منظوراز اثرات ذهني رنگ چيست؟

پاسخ : رنگ ها توسط حس بينايي انسان درك مي شوند و به روي سلسله عصبي ذهنيت و روان آدمي تأثير مي گذارند. بخشي از تأثيرگذاري رنگ ها مربوط به نمود و شخصيت مستقل هر رنگ است و بخشي ديگر از تأثير گذاري رنگ ها مربوط به وضعيت ذهني و رواني افراد در برخورد با رنگ هاست. رنگ ها معمولاً تأثيري مستقيم روي احساس و روان آدمي باقي مي گذارند. گاهي اين تأثيرات خوشايند و گاهي ناخوشايند هستند. تأثيرات رنگ ها گاهي آن قدر شديد و عميق است كه ممكن است منجر به نوعي عكس العمل اخلاقي و فيزيكي بشود.

 


فصل نهم – دسته بندي رنگ ها

 

دسته بندي رنگ ها

هنرمندان، رنگ شناسان و پژوهش گران عموماً رنگ ها را به شيوه هاي مختلفي دسته بندي كرده اند. در اين جا بر اساس چرخه دوازده رنگ پيشنهادي اتين كه از همه دسته بندي ها مشهورتر و داراي اعتبار بيشتري است ، توضيحاتي پيرامون روابط متقابل رنگ ها داده مي شود.

 

رنگ هاي اصلي

منظور از رنگ هاي اصلي يا درجه اول رنگ هايي است كه معمولاً از تركيب هيچ كدام از رنگ هاي ديگر حاصل نمي شوند، بلكه ساير رنگ ها از تركيب آنها با يكديگر به وجود مي آيند. رنگ هاي اصلي زرد، قرمز و آبي در صورتي كه در خالص ترين حالت خود باشند و هيچ گرايشي به رنگ هاي ديگر در آن ها ديده نشود، وقتي با يكديگر مخلوط شوند، خاكستري بسيار تيره اي را به وجود مي آورند.

معمولاً رنگ هايي كه در بازار عرضه مي شوند رنگ هاي با كيفيت واقعي رنگ هاي اصلي نيستند. در ميان زردهاي موجود در بازار، زرد كادميوم با درجه تيرگي متوسط نزديك ترين رنگ به زرد اصلي دايره رنگ است. از مشهورترين قرمزهايي كه در بازار موجود هستند . قرمز كادميون و قرمز آليزارين است كه در انواع مختلف سير و روشن ساخته مي شوند. و در عين حال هيچ كدام قرمز اصلي نيستند. اما مخلوط اين دو به قرمز اصلي نزديك است.
معروف ترين رنگ هاي آبي موجود در بازار آبي اولترامارين، آبي كبالت و آبي پروس هستند. اما آن ها با آبي اصلي تفاوت دارند. با كمي و روشن تر كردن آبي كبالت و آبي اولترامارين مي توان از آن ها به عنوان آبي اصلي استفاده كرد.

 

رنگ هاي درجه دوم

هر رنگ درجه دوم معمولاً از مخلوط كردن دو رنگ اصلي ساخته مي شود.
سبز= زرد + آبي
بنفش = قرمز + آبي
نارنجي = زرد + قرمز

 

رنگ هاي درجه سوم

اين رنگ ها از مخلوط كردن رنگ هاي اصلي با رنگ هاي درجه دوم ساخته مي شوند. رنگ هاي درجه سوم عبارتن از :
زرد نارنجي، قرمز نارنجي، قرمز بنفش، بنفش آبي، سبز آبي، سبز زرد . به اين ترتيب با اضافه كردن اين شش رنگ به سه رنگ اصلي و سه رنگ درجه دوم ، چرخه دوازده تايي رنگ ها كامل خواهد شد.

 

رنگ هاي مكمل

هر يك از رنگ هاي درجه دوم مكمل يكي از رنگ هاي اصلي است. به همين دليل به رنگ هاي درجه دوم، رنگ هاي مكمل نيز گفته مي شود. دو رنگ مكمل وقتي با هم مخلوط شوند، خاصيت رنگين بودن يكديگر را خنثي مي كنند يعني از مخلوط كردن آن ها يك رنگ خاكستري تيره به دست مي آيد.
در دايره دوازده رنگي هر دو رنگ مكمل به صورت دو سه قطري از دايره روبروي هم قرار مي گيرند.

 

سؤالات 
1 – رنگ هاي درجه دوم كدامند ؟ توضيح دهيد.

پاسخ : از مخلوط كردن دو رنگ اصلي يك درنگ درجه دوم ساخته مي شود. رنگ هاي درجه دوم عبارتند از سبز، نارنجي و بنفش كه به شكل زير ساخته مي شوند.
سبز= زرد+ آبي 
نارنجي = زرد + قرمز
بنفش = قرمز + آبي

 

2 – از تركيب دو رنگ مكمل چه رنگي حاصل مي شود؟

پاسخ : در چرخه ي دوازده رنگي، هر دو رنگ رو به روي هم به عنوان دو رنگ مكمل محسوب مي شوند كه از تركيب شدن آن ها با يكديگر، خاكستري بسيار تيره اي به دست مي آيد.

 

3 – رنگ هاي درجه سوم كدامند ؟ توضيح دهيد.

پاسخ : از مخلوط كردن يك رنگ اصلي با يك رنگ درجه دوم، يك رنگ درجه سوم بدست مي آيد. رنگ هاي درجه سوم عبارتند از : 
زرد نارنجي، قرمز نارنجي، قرمز بنفش ، بنفش آبي، سبز آبي و سبز زرد.

 

فصل دهم – كنتراست رنگ

 

كنتراست رنگ

وقتي از كنتراست رنگ ها صحبت مي شود. منظور وجود روابط و تأثيراتي است كه از هم تمايز ميان رنگ ها و هم تأثيرات متقابل ميان آن ها را از نظر بصري مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهد. به اين ترتيب وجود كنتراست ميان رنگ ها صرفاً به معناي تضاد ميان آن ها نيست. بلكه بررسي روابط و مقايسه ميان آنهاست. مشهورترين نظريه در خصوص كنتراست رنگ مربوط به وجود هفت كنتراست رنگ است كه در زير به شرح هر يك از آنها مي پردازيم.

 

 

1 – كنتراست ته رنگ

براي رسيدن به اين كنتراست كافي است كه از رنگ هاي خالص استفاده كنيم. وقتي گفته مي شود رنگ هاي خالص ، منظور فقط سه رنگ اصلي نيست بلكه همه رنگ هاي چرخه ي رنگ را مي توان به عنوان رنگ خالص استفاده كرد.
شديدترين كنتراست ته رنگ ميان سه رنگ اصلي قرمز، زرد و آبي كه هيچ وجه مشتركي از لحاظ رنگين بودن با هم ندارند به وجود مي آيد. بر همين اساس كنتراست ته رنگ در ميان رنگ هاي درجه دوم يعني سبز، نارنجي و بنفش كه رنگ هاي تركيبي هستند به مراتب كمتر است. در رنگ هاي درجه سوم بازار كنتراست رنگ كاسته خواهد شد.

 

 

همچنين رنگ هاي وقتي با سياه و سفيد مخلوط شوند از ميزان كنتراست ته رنگ آنها كاسته مي شود.
استفاده از سياه و سفيد در كنار رنگ هاي خالص مي تواند به ايجاد كنتراست ته رنگ و شدت بخشيدن به تأثيرات رنگ هاي تيره يا روشن كمك كند.

 

2 – كنتراست تيرگي – روشني رنگ

تأثيراتي كه كنتراست تيرگي – روشني رنگ روي روابط ميان رنگ ها و روي مخاطبين يك اثر هنري مي گذارد ، پس از كنتراست ته رنگ از اهميتي ويژه برخوردار است.
ميزان تيرگي هر رنگ را مي توان به طور مناسب با يك درجه از خاكستري بي نام (خاكستري حاصل از تركيب سياه و سفيد) نشان داد. از اين طريق مي توان به راحتي رنگ ها را از لحاظ تيرگي و روشني با هم مقايسه كرد.

 

 

3 – كنتراست رنگ هاي سرد و گرم

معمولاً احساس سردي و گرمي رنگ ها مربوط به دريافت و تجربه ما از عناصر موجود در طبيعت است. برخي از رنگ ها مثل قرمز، زرد و رنگ هاي مربوط به آن ها را عموماً گرم احساس مي كنيم و رنگ هايي مثل سبز، آبي و تركيب هاي مربوط به آنها را معمولاً سرد و خنك احساس مي كنيم. در ميان رنگ ها مي توان قرمز ، نارنجي را به عنوان پرحرارت ترين رنگ و سبزآبي را سردترين رنگ احساس كرد. اما براي سردي و گرمي رنگ ها هيچ حد و مرزي نمي توان قايل شد، بلكه سرد يا گرم كردن آنها بستگي به رنگ هاي هم جوار و حس دروني مخاطب دارد. در هر حال براساس دايره رنگ با يك خط قطري كه از سبززرد به قرمز بنفش امتداد مي يابد مي توان يك حد تقريبي را ميان رنگ هاي گرم در سمت راست دايره و رنگ هاي سرد در سمت چپ دايره تصور كرد.

 

4 – كنتراست رنگ هاي مكمل

وقتي دو رنگ مكمل در كنار هم قرار مي گيرند تأثيرگذاري آنها به روي هم طوري است كه يكديگر را از نظر درخشش و قدرت فام به شديدترين مرتبه ارتقا مي دهند. همان طور كه قبلاً گفته شد دو رنگ مكمل در چرخه دوازده رنگي به صورت قطره ي روبروي هم قرار مي گيرند مانند زرد و بنفش ، قرمز و سبز، نارنجي و آبي.
وجود رنگ هاي مكمل در يك تركيب بصري مي تواند درايجاد رابطه هماهنگ ميان رنگ ها نقش مهمي داشته باشد و ا حساسي از كمال رنگ و درك نو را به وجود بياورد.

 

5 – كنتراست همزمان

كنتراست همزان ناشي از تأثير عمومي رنگ ها به روي احساس بينايي است و با رابطه ميان رنگ هاي مكمل ايجاد مي شود. وقتي كه با يك رنگ را مي بينيم ، چشم و ذهن ما به طور همزمان مكمل آن رنگ را پديده مي آورند. البته اين رنگ به صورت ذهني به وجود مي آيد و ملموس نيست بلكه فقط احساس مي شود.
وقتي از خاكستري ها در تركيب رنگي استفاده مي شود، كنتراست همزمان به نحو مؤثرتري احساس مي شود. كنتراست همزمان نه تنها در ميان يك خاكستري و يك رنگ خالص به وجود مي آيد. بلكه در ميان دو رنگ كه به طور كامل مكمل يكديگر نيستند نيز اتفاق مي افتد.

 

تصوير جانشين

تصوير جانشين يا پديده پس تصوير موضوعي است كه گاهي ممكن است با مبحث كنتراست همزمان اشتباه شود. وقتي به چيزي نگاه مي كنيم به طور معمول تصوير آن به روي شبكيه چشم ثبت مي شود. يعني رنگ و درخشش آن روي سلول هاي بينايي اثر مي گذارد و تصويرش در شبكيه نقش مي بندد. در همين حال چنانچه بلافاصله جهت نگاه تغيير كند يا تصوير ديگري در مقابل چشم قرار گيرد ، تأثير تصوير قبلي با تصوير جديد در مي آميزد. اين ويژگي را تصوير جانشين يا پس تصوير ي گويند.
در مورد رنگ ها پديده تصوير جانشين به صورت رنگ مكمل ديده مي شود. يعني پس از ديدن يك رنگ براي مدت چند ثانيه در صورتي كه به يك سطح سفيد نگاه كنيم، مكمل آن رنگ را بر زمينه سفيد احساس مي كنيم.

 

6 – كنتراست كيفيت

در اين جا منظور از كيفيت، حالت خلوص و اشباع رنگ است. وقتي كه يك رنگ خالص در كنار رنگ هاي ناخالص كه با سياه، سفيد و يا مكمل خود مخلوط شده اند قرار مي گيرد ، كنتراست كيفيت رنگ ايجاد مي شود.

 

7 – كنتراست كميت ( وسعت سطح)

كنتراست كميت مربوط به رابطه متقابل دو يا چند سطح رنگين از نظر وسعت است. در اين كنتراست رابطه ي بزرگي و كوچكي سطوح رنگين نقش اصلي را بازي مي كند. زيرا نسبت بزرگي سطح رنگ ها با يكديگر مي تواند در ايجاد رابطه هماهنگ ميان آنها مؤثر باشد. در ايجاد كنتراست كميت دو عامل نقش اساسي دارند.
1 – ميزان درخشش و خلوص رنگ
2 – ميزان بزرگي سطح يا لكه رنگي

 

سؤالات 
1- كنتراست هاي هفت گانه رنگ را نام ببريد.

پاسخ :
1. كنتراست ته رنگ
2. كنتراست تيرگي – روشني رنگ
3. كنتراست رنگ هاي سرد و گرم
4. كنتراست رنگ هاي مكمل
5. كنتراست هم زماني رنگ ها
6. كنتراست كيفيت رنگ
7. كنتراست كميت يا وسعت سطوح رنگ ها

2 – ساده ترين كنتراست كدام است؟ توضيح دهيد.
پاسخ :
كنتراست ته رنگ از ساده ترين كنتراست هاي هفت گانه رنگ است. براي رسيدن به اين نوع كنتراست كافي است كه از رنگ هاي خالص استفاده كنيم. شديدترين كنتراست ته رنگ ميان سه رنگ اصلي قرمز، زرد و آبي به وجود مي آيد. كنتراست ته رنگ در ميان رنگ هاي درجه دوم يعني سبز، نارنجي و بنفش به مراتب كمتر است.
در رنگ هاي درجه سوم از شدت كنتراست ته رنگ باز هم بيشتر كاسته خواهد شد.

3 – رنگ هاي سرد و گرم در ايجاد دوري و نزديك چه نقشي دارند؟
پاسخ :
رنگ هاي گرم از نظر ايجاد بعد فضايي، معمولاً نزديك تر احساس مي شوند، در حالي كه رنگ هاي سرد حتي اگر در همان فاصله قرار داشته باشند، عقب تر و در فاصله اي دورتر ديده مي شوند. بدين ترتيب رنگ هاي سرد و گرم در ايجاد دوري و نزديكي نقش مهمي دارند و در نمايش پرسپكتيو جوي به هنرمندان كمك مي كنند.

4 – تصوير جانشين را توضيح دهيد.
پاسخ :
وقتي كه به چيزي نگاه مي كنيم به طور معمول تصوير آن بر روي شبكيه چشم ثبت مي شود. يعني رنگ و درخشش آن روي سلول هاي بينايي تأثير مي گذارد و تصويرش در شبكيه نقش مي بندد. در همين حال چنانچه بلافاصله جهت نگاه تغيير كند يا تصويرديگري در مقابل چشم قرار بگيرد، تأثير تصوير قبلي با تصوير جديد در مي آميزد . اين ويژگي تصوير را تصوير جانشين يا «پس تصوير» مي گويند.

5 – پديده جانشين در مورد رنگ ها به چه صورت است؟
پاسخ :
در مورد رنگ ها پديده تصوير جانشين به صورت رنگ مكمل ديده مي شود. يعني پس از ديدن يك رنگ براي مدت چند ثانيه در صورتي كه به يك سطح سفيد نگاه كنيم مكمل آن رنگ را بر زمينه سفيد احساس مي كنيم.

 

 

فصل يازدهم – هماهنگي رنگ ها (هارموني)

 

هماهنگي رنگ ها (هارموني)

معمولاً اعتقاد عمومي بر اين است كه رنگ هايي كه با يكديگر داراي كنتراست نيستند، رنگ هاي هماهنگي هستند. آن رنگ ها عبارتند از :
الف) رنگ هاي يك خانواده رنگي كه با يكديگر داراي خصوصيات رنگي مشتركي هستند. مثل گام هاي مختلف رنگ قرمز كه با سفيد و يا با سياه و يا با مكمل خود مخلوط شده اند. 

ب) رنگ هايي كه به طور كلي از نظر سردبودن يا گرم بودن مشابه هم هستند.

ج) رنگ هايي كه از نظر تيرگي روشني داراي ارزش هاي مشابهي هستند.

د) گاهي نيز علاقه شخصي افراد به بعضي از رنگ ها دليل هماهنگ بودن يا هماهنگ نبودن رنگ هاي يك تركيب محسوب مي شوند.

اين همه اگر چه عقايد عمومي در خصوص هماهنگ بودن رنگ ها را نشان مي دهد، اما واقعيت اين است كه ايجاد هماهنگي به معناي ايجاد تعادل بصري و رابطه متناسب ميان رنگ هاي يك تركيب است، به طوري كه براي چشم از نظر بصري خوشايند و خوشنود كننده باشد.

هنرمندان با استفاده از تجربه و شناخت رنگ ها سعي مي كنند تعادل بصري و هماهنگي ميان رنگ هاي آثار خود ايجاد كنند. رنگ هاي كه اختلاط آن ها با يكديگر نتيجه اي مشابه مخلوط كردن سه رنگ اصلي با هم دارد، يعني ايجاد خاكستري مي كنند، مي توانند ارتباط متعادلي از نظر بصري با هم داشته باشند. اين رنگ ها را روي چرخه ي دوازده رنگي به چهار صورت مي توان نشان داد :
1 – سه رنگي كه در سه گوشي ي يك مثلث متساوي الاضلاع روي چرخه رنگ قرار مي گيرند مثل قرمز، زرد و آبي 

2 – سه رنگي كه در سه گوشه يك مثلث متساوي الساقين روي چرخه رنگ قرار بگيرند به عبارت ديگر يك رنگ و دو رنگي كه در دو طرف مكمل آن رنگ قرار گرفته اند، مثل زرد، قرمز بنفش و بنفش آبي

3 – چهار رنگي كه چهارگوشه يك مربع را روي چرخه رنگ تشكيل مي دهند. مثل زرد، قرمز نارنجي، بنفش و سبزآبي 

4 – چهار رنگي كه چهارگوشه ي يك مستطيل را روي چرخه رنگ تشكيل مي دهند مثل زرد نارنجي، سبز زرد، قرمز بنفش و بنفش آبي

 

شكل و رنگ

سه شكل اصلي كه پايه و اساس ساير شكل ها را ايجاد مي كنند عبارتند از : مربع، مثلث و دايره
مربع به عنوان نماد ماده محسوب مي شود كه داراي وزن و استحكام است. در نماد شناسي رنگ، شكل مربع با رنگ قرمز كه آن نيز نمادي از ماديت، صراحت و سنگيني است مطابقت مي كند.

مثلث حالتي تهاجمي ، برنده و صريح دارد. مثلث نمادي از تفكر و روشنايي است و به سرعت دگرگون مي شود. رنگي كه از نظر نماد شناسي با خصوصيات مثلث متناسب است و شخصيت آن را به كمال نشان مي دهد، رنگ زرد است.

دايره نمايشگر حركتي نامتناهي و جاودانه است و احساسي از آرامش ايجاد مي كند. اين شكل نشانه اي است از گنبد مينايي آسمان و نمادي است از روان و جنبه هاي روحاني كه عمق تفكر و پايداري را نشان مي دهد. از ميان رنگ ها آبي روشن با ويژگي هاي معنوي دايره متناسب است.

 

 

تأثيرات بصري و رواني رنگ ها

رنگ ها مي توانند نمادها و نشانه هايي متناسب با زندگي، نوع تفكر و اعتقادات جوامع و آدمها باشند. گاهي نيز تعبيرهايي از رنگها صورت مي گيرد كه ريشه در رابطه ما با رنگ هاي موجود در طبيعت دارد و ناشي از تأثيراتي است كه رنگ ها به طور مستقيم و غيرمستقيم به صورت رواني بر ذهن و ضمير ما مي گذارند.

زرد : رنگ زرد در حالت خلوص روشن ترين و درخشان ترين رنگ هاست كه در طبيعت نيز انواع آن ديده مي شود. زرد درخشان نمادي از دانش،فهم انساني، روشنايي معنوي ونورالهي است. رنگ زرد كنار نارنجي به شدت مي درخشد و دركنار قرمز كه قرار مي گيرد به جلال و شكوهش اضافه مي شود. درخشش زرد روي آبي به اوج مي رسد و بر شدت خلوص و عمق رنگ آب مي افزايد.

قرمز: قرمز نهايت برافروختگي و انرژي دروني را ظاهر مي كند. نمادي است كه زندگي، هيجان، قدرت و شورش انقلابي را نشان مي دهد. قرمز رنگي است جذاب كه نشاط جواني و سرزندگي را جلوه گر مي سازد و در عين حال نشان هاي از عشق آتشين و تمايل مفرط به زندگي است.

آبي :
در مقابل شور و التهابي كه از قرمز فوران مي كند، آبي آرام و شكيبا جلوه مي كند. رنگ آبي درون گرا و سرد است اما از نظر معنوي بسيار عميق و احترام برانگيز است. از نيروي اسماني و بيكرانه اي برخوردار است كه مي تواند مخاطبين خود را با تأملي دروني فرا بخواند.

سبز:
سبز رنگ بهار و رويش طبيعت است، سبز رنگ اميد و زندگي دوباره است. اين رنگ كه از تلفيق زرد با آبي به وجود مي آيد، دانش و ايمان معنوي را نشان مي دهد. 

نارنجي :
نارنجي رنگ بلوغ، جواني و شادابي است. رنگي سرخوش، وجد آور و پرنشاط است كه تحمل آن به سادگي ميسر نيست. اما در كنار ساير رنگ ها به سرزندگي آنها مي افزايد و انرژي بصري بسياري مي پراكند. حرارت نارنجي در كنار آبي به اوج خود مي رسد و به كنتراست سرد و گرم با كيفيتي انكارناپذير دامن مي زند. 

بنفش :
بنفش رنگي مرموز و ابهام برانگيز است كه با تيرگي مبهم خود درمقابل صراحت و روشنايي زرد قرار مي گيرد. بنفش وقتي به ارغوني ميل مي كند هراس انگيز و دهشت آور مي شود و وقتي به آبي ميل مي كند خيال انگيز و اسرار آميز مي شود.

 

سؤالات :
1 – منظور از هارموني رنگ ها چيست؟ توضيح دهيد.

انتخاب و تركيب رنگها در يك اثر تجسمي براساس تجربه هنرمند صورت مي گيرد. 
هنرمندان بسته به شيوه و روش كار خود سعي كرده اند در همه سال تعادل بصري و هماهنگي ميان رنگ هاي آثار خود را مورد توجه قرار دهند. اعتقاد عمومي بر اين است كه رنگ هايي كه با هم داراي كنتراست نيستند، رنگ هاي هماهنگي هستند.از نگاهي ديگر رنگ هايي كه با هم داراي كنتراست نيستند، رنگ هاي هماهنگي هستند. از نگاهي ديگر رنگ هايي كه مخلوط شدن يا تركيب كردن آنها با يكديگر نتيجه اي مشابه اختلاط سه رنگ اصلي با يكديگر داشته باشد، يعني ايجاد خاكستري تيره كند، مي توانند در مجاورت با يكديگر تعادل و هماهنگي رنگي به وجود آورند.

 

2 – از نظر نماد شناسي كدام رنگ با خصوصيات مثلث متناسب است؟ توضيح دهيد.

پاسخ :
مثلث شخصيتي تهاجمي، برنده و صريح دارد. مثلث در عين حال نمادي از تفكر و روشنايي است و به سرعت دگروگون مي شود. رنگي كه از نظر نماد شناسي با خصوصيات مثلث متناسب است و شخصيت آن را به كمال نشان مي دهد، رنگ زرد است.

 

3 – شكل هاي متناسب با رنگ هاي درجه دوم كدامند؟

پاسخ :
شكل ذوزنقه براي رنگ نارنجي – شكل سه گوش با اضلاع منحني براي رنگ سبز- شكلي مشابه بيضي براي رنگ بنفش

 

4 – درباره تأثيرات بصري و رواني رنگ نارنجي توضيح دهيد.

پاسخ :
نارنجي رنگ بلوغ، جواني و شادابي است. رنگي سرخوش ، وجد آور و پرنشاط است كه تحمل آن به سادگي ميسر نيست. اما در كنار ساير رنگ ها به سرزندگي آنها مي افزايد و انرژي بصري بسياري مي پراكند. وقتي نارنجي با سفيد مخلوط مي شود به شدت از انرژ يآن كاسته مي گردد و در اختلاط با سياه خاموش اما عميق مي شود. حرارت نارنجي در كنار آبي به اوج خود مي رسد و به كنتراست سرد و گرم با كيفيتي انكار ناپذير دامي مي زند. نارنجي در اختلاط با آبي خاكستري هاي زيبا و گرمي را به وجود مي آورد.

منبع:شبکه آموزش
 

List of content management systems

This is a list of notable content management systems that are used to organize and facilitate collaborative content creation. Many of them are built on top of separate content management frameworks.
 

Blood stream

Blood is a bodily fluid in animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transports metabolic waste products away from those same cells.
 

ساکورا

Prunus serrulata [یادداشت ۱]
Cerasus serrulata
Prunus serrulata Lind.ویکی‌انبار: در ویکی‌انبار
 

Cui Yuan (Han Dynasty)

Cui Yuan (Chinese: 崔瑗; pinyin: Cuī Yuán; 77–142 or 78–143 AD),[1] courtesy name Ziyu, was a minor military officer, mathematician, scholar, noted calligrapher, poet, and temporary fugitive of the Han Dynasty (202 BC–220 AD) in China. He is known for his many written works, although in political life he became involved in court intrigues which damaged his career.
 

Mexico

Mexico (Listeni/ˈmɛksɨk/; Spanish: México [ˈmexiko] ( )), officially the United Mexican States (Spanish: About this sound Estados Unidos Mexicanos ),[9][10][11][12] is a federal republic in North America. It is bordered on the north by the United States; on the south and west by the Pacific Ocean; on the southeast by Guatemala, Belize, and the Caribbean Sea; and on the east by the Gulf of Mexico.[13] Covering almost two million square kilometres (over 760,000 sq mi),[12] Mexico is the fifth largest country in the Americas by total area and the 13th largest independent nation in the world. With an estimated population of over 113 million,[14] it is the eleventh most populous and the most populous Spanish-speaking country in the world and the second most populous country in Latin America. Mexico is a federation comprising thirty-one states and a Federal District, the capital city.
 

جوایز اسکار

جایزه آکادمی که آن را به‌طور غیررسمی اسکار (Oscar) می‌نامند، جایزه‌ای است که هر ساله توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک (AMPAS) آمریکا به بهترین آثار صنعت سینما اهدا می‌شود. این مراسم یکی از شاخص‌ترین مراسم‌های اهدای جوایز در جهان است و هر ساله در بیش از ۱۰۰ کشور جهان به‌صورت زنده پخش می‌شود. جایزه اسکار یکی از نه جایزه از جوایز آکادمی است. همچنین در بخش رسانه، قدیمی‌ترین مراسم اهدای جوایز به شمار رفته و جوایزی نظیر جایزه گرمی (برای موسیقی)، جایزه امی (برای تلویزیون) و جایزه تونی (برای تئاتر) پس از آن شکل گرفتند. آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک توسط لوئیز بی. مایر مدیر استودیوی متروگلدوین مایر ایجاد شد.
 

سیاره زمین

۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ km۲ خشکی (۲۹٫۲ ٪)
زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ ۱۵۰ میلیون کیلومتری از ستارهٔ خورشید قرار دارد. از نظر واژه شناسی ایرانی، زم یکی از فرشتگان دین زرتشت بوده است که با پسوند "ین" زمین و با پسوند "ان" زمان را در زبان پارسی بوجود آورده است.[۲۰] این سیاره چگال ترین و از نظر بزرگی پنجمین سیاره از هشت سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است. همچنین در میان چهار سیارهٔ سنگی گردان به دور خورشید (تیر، ناهید، زمین و مریخ) زمین بزرگترین آن‌ها است. گاهی از آن با نام‌های جهان و سیارهٔ آبی نیز یاد می‌شود.[۲۱] نام لاتین آن Terra است.[یادداشت ۷] در سامانهٔ خورشیدی، فاصلهٔ زمین تا خورشید بین فاصلهٔ زهره (یا ناهید) تا خورشید و فاصلهٔ مریخ (یا بهرام) تا خورشید است. زمین جزو سیارات داخلی سامانهٔ خورشیدی به‌شمار می‌آید.
 

اتاتورک

مصطفی کمال پاشا (معروف به آتاترک به معنای پدر ترک) نظامی و دولت‌مرد و بنیان‌گذار جمهوری ترکیه بود. وی استعداد شگرفی در امور نظامی داشت، چنان که در نبرد چناق قلعه (۱۹۱۴) با شعار "Çanakkale dan geçilemez" یعنی «نمی‌توانید از چناق قلعه بگذرید» با سپاهی کوچک در برابر تهاجم نیروی دریایی بریتانیای کبیر و فرانسه ایستاد و مانع تصرف استانبول شد.
 

آتاترک

مصطفی کمال پاشا (معروف به آتاترک به معنای پدر ترک) نظامی و دولت‌مرد و بنیان‌گذار جمهوری ترکیه بود. وی استعداد شگرفی در امور نظامی داشت، چنان که در نبرد چناق قلعه (۱۹۱۴) با شعار "Çanakkale dan geçilemez" یعنی «نمی‌توانید از چناق قلعه بگذرید» با سپاهی کوچک در برابر تهاجم نیروی دریایی بریتانیای کبیر و فرانسه ایستاد و مانع تصرف استانبول شد.
 

ارسباران

ارسباران یا قره داغ[۲] (Arasbaran) ناحیه‌ای کوهستانی با وسعت بیش از ۱۲ هزار کیلومتر مربع در شمال استان آذربایجان شرقی و جنوب رودخانه ارس واقع شده و با دو کشور همسایه است. ارسباران همان «۱۸ محال» معروف که در تقسیمات کشوری ابتدا شامل شهرستان اهر می‌شد و امروز شامل شهرستان‌های اهر، ورزقان، کلیبر، خداآفرین و هریس و بخش‌هایی از شهرستان‌های جلفا، مشکین شهر، پارس‌آباد و گرمی می‌شود . نام این منطقه در کتاب نزهه‌القلوب نوشته حمدالله مستوفی قزوینی و کتاب صورالاقالیم یا هفت کشور نوشته ابواسحاق اصطخری بشکل قره‌داغ یا قراجه‌داغ آمده است. ارسباران عنوان جدیدی است که متعاقب سیاست‌های مرکز گرایانه و آسیمالسیون فرهنگی زمان رضا شاه ساخته شد. بررسی مدارک در اداره ثبت اسناد کلیبر نشان می‌دهد که حداقل تا سال ۱۳۱۰ کلمه ارسباران استفاده نمیشده است[۳]. گفته شده قره داغ وصفی است که همسایگان شرقی منطقه (اهالی اردبیل) ساخته وپرداخته کرده و به یادگارگذاشته‌اند، بااین توضیح که قره درلسان ترکی دلالت برانبوهی وکثرت ودرهم تنیدگی می‌کند[۴].
 

جنگل

جنگل ناحیه‌ای که از درختهای انبوه پوشیده باشد را جنگل می‌نامند. در جنگل طبیعی معمولاً درختان کوچک و بزرگ و تنومند بطور نامنظم وهمچنین علفهای خودرو فراوانند. جنگل مجموعه‌ای است از درختان، درختچه‌ها، پوشش گیاهی، جانوران و میکروارگانیسم‌ها (قارچها، باکتریها و ویروسها) که به همراه عوامل طبیعی غیر حیاتی مانند خاک، آب، دما، باد و... محیط و رویشگاه و زیستگاه مشخص و معلومی را به وجود آورده‌اند.
 

ازدواج

گونه‌های رابطه
خانواده •
نسبت‌های خانوادگی • خویشاوندی • هم‌نیا • ازدواج
شوهر •
همسر
ازدواج مسیار •
ازدواج موقت
ازدواج همجنسگرایان
دلبر •
دلبر اصلی
خواهر-برادری •
هم‌نیایی • هم‌خانگی
دوست‌پسر •
دوست‌دختر
زندگی بدون ازدواج •
رابطه سرسری
رابطه عاشقانه •
شریک جنسی • محلل
دوستی •
خویشاوندی
تک‌همسری •
غیر-تک‌همسری • ازدواج باز
چندمهری •
چندهمسری
معشوقه •
عشق ممنوع •
 

متاهل

گونه‌های رابطه
خانواده •
نسبت‌های خانوادگی • خویشاوندی • هم‌نیا • ازدواج
شوهر •
همسر
ازدواج مسیار •
ازدواج موقت
ازدواج همجنسگرایان
دلبر •
دلبر اصلی
خواهر-برادری •
هم‌نیایی • هم‌خانگی
دوست‌پسر •
دوست‌دختر
زندگی بدون ازدواج •
رابطه سرسری
رابطه عاشقانه •
شریک جنسی • محلل
دوستی •
خویشاوندی
تک‌همسری •
غیر-تک‌همسری • ازدواج باز
چندمهری •
چندهمسری
معشوقه •
عشق ممنوع •
 

زناشویی

گونه‌های رابطه
خانواده •
نسبت‌های خانوادگی • خویشاوندی • هم‌نیا • ازدواج
شوهر •
همسر
ازدواج مسیار •
ازدواج موقت
ازدواج همجنسگرایان
دلبر •
دلبر اصلی
خواهر-برادری •
هم‌نیایی • هم‌خانگی
دوست‌پسر •
دوست‌دختر
زندگی بدون ازدواج •
رابطه سرسری
رابطه عاشقانه •
شریک جنسی • محلل
دوستی •
خویشاوندی
تک‌همسری •
غیر-تک‌همسری • ازدواج باز
چندمهری •
چندهمسری
معشوقه •
عشق ممنوع •
 

Blood

Blood is a bodily fluid in animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transports metabolic waste products away from those same cells.
 

Indigenous Australians

Indigenous Australians are the original inhabitants of the Australian continent and nearby islands.[2] Recent findings indicate that (at least some) Indigenous Australians are descended from the first humans to migrate out of Africa. They migrated from Africa to Asia around 70,000 years ago[3] and arrived in Australia around 50,000 years ago.[4][5] The Torres Strait Islanders are indigenous to the Torres Strait Islands, which are at the northernmost tip of Queensland near Papua New Guinea. The term "Aboriginal" is traditionally applied to only the indigenous inhabitants of mainland Australia and Tasmania, along with some of the adjacent islands, i.e.: the "first peoples". Indigenous Australians is an inclusive term used when referring to both Aboriginal and Torres Strait islanders
 

Strasbourg

Strasbourg (French pronunciation: ​[stʁaz.buʁ]; Lower Alsatian: Strossburi, [ˈʃd̥rɔːsb̥uri]; German: Straßburg, [ˈʃtʁaːsbʊɐ̯k]) is the capital and principal city of the Alsace region in eastern France and is the official seat of the European Parliament. Located close to the border with Germany, it is the capital of the Bas-Rhin département. The city and the region of Alsace are historically German-speaking, explaining the city's Germanic name.[5] In 2006, the city proper had 272,975 inhabitants and its urban community 467,375 inhabitants. With 759,868 inhabitants in 2010, Strasbourg's metropolitan area (only the part of the metropolitan area on French territory) is the ninth largest in France. The transnational Eurodistrict Strasbourg-Ortenau had a population of 884,988 inhabitants in 2008.[6]
 

Avesta

The Avesta /əˈvɛstə/ is the primary collection of sacred texts of Zoroastrianism, and is composed in the Avestan language.
 

الفبای ارمنی

معماری
هنر
سینما
آشپزی
رقص
پوشاک
تاریخ
خط
زبان
ادبیات
موسیقی
مذهب
ورزش
وارتاوار
 

دانش

دانش[۱] یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافته ها درباره ی جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیش‌بینی‌های آزمایش‌شدنی.[۲] علم دانش‌شناسی، با سه عنصر داده، اطلاعات و دانش سر و کار دارد. به عبارت دیگر، دانش‌شناسی به بحث و بررسی پیرامون دانش و عناصر سازنده آن، یعنی داده و اطلاعات می‌پردازد.[۳]
 

Canna (plant)

19 classified species, see List of Canna speciesCanna (or canna lily, although not a true lily) is a genus of 19 species of flowering plants.[2][3][4] The closest living relations to cannas are the other plant families of the order Zingiberales, that is the Zingiberaceae (gingers), Musaceae (bananas), Marantaceae, Heliconiaceae, Strelitziaceae, etc.[5]
 

Safavid dynasty

Timeline of Iranian history
Economic history
Education history
Military history
Naval history
 

Adsorption

Adsorption is the adhesion of atoms, ions, or molecules from a gas, liquid, or dissolved solid to a surface.[1] This process creates a film of the adsorbate on the surface of the adsorbent. This process differs from absorption, in which a fluid (the absorbate) permeates or is dissolved by a liquid or solid (the absorbent).[2] Adsorption is a surface-based process while absorption involves the whole volume of the material. The term sorption encompasses both processes, while desorption is the reverse of it. Adsorption is a surface phenomenon.
 

مقاومت

مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. این قطعه مصرف بسیاری در الکترونیک دارد. برای تشخیص مقدار اهم مقاومت‌ها از رنگهای روی آن استفاده می‌شود و یک رنگ نقره‌ای یا طلایی نیز در آخر این رنگ‌ها به عنوان درصد خطا در نظر گرفته می‌شود.
 

پالولیبرترینیسم

پالولیبرترینیسم (به انگلیسی: Paleolibertarianism) مکتبی فکری از زیرمجموعه‌های لیبرالیسم در ایالات متحده آمریکاست که با نام اقتصاددان متاخر موری راتبارد و انستیتو لودویگ فن میزس گره خورده است. در این مکتب مخالفت آزادی‌خواهانه با همه گونه‌های دخالت دولت در اقتصاد، فرهنگ، جامعه و حتی در سطح بین‌المللی مبنا قرار گرفته و با نوعی محافظه‌کاری در اندیشه و رفتار اجتماعی ترکیب شده است و به این ترتیب با نوع هرزه‌درای آزادی‌خواهی که «آزادی از اخلاق بورژوازی و اقتدار جامعه» را تبلیغ می‌کند نیز مخالف است. [۱] اقتصاد مکتب اتریش، ضدیت با فدرالیسم، مخالفت با جنگ، لیبرترینیسم میزسی، و آنارکو کاپیتالیسم به شدت روی اندیشه‌های این مکتب درباره دولت، تجارت و مهاجرت تاثیرگذار بوده‌اند.
 

Avestan language

Avestan /əˈvɛstən/,[1] formerly also known as "Zend" or "Old Bactrian", is an East Iranian language known only from its use as the language of Zoroastrian scripture, i.e. the Avesta, from which it derives its name. Its area of composition comprised – at least – Arachosia/Sīstān, Herat, Merv and Bactria.[2] The Yaz culture[3] has been regarded as a likely archaeological reflection of early East Iranian culture as described in the Avesta.
 

Columbia Business School

Columbia Business School (CBS) is the business school of Columbia University in Manhattan, New York City. It was established in 1916 to provide business training and professional preparation for undergraduate and graduate Columbia University students. It is one of six Ivy League business schools, and its admission process is among the most selective of top business schools.[2]
 

نگهبان شب

نگهبان شب (به هلندی: De Nachtwacht) مشهورترین و پرحاشیه‌ترین اثر نقاش مشهور هلندی، رامبرانت (۱۶۰۶ - ۱۶۶۹ میلادی) است.
 

Typewriter

A typewriter is a mechanical or electromechanical machine for writing in characters similar to those produced by printer's type by means of keyboard-operated types striking a ribbon to transfer ink or carbon impressions onto the paper. Typically one character is printed per keypress. The machine prints characters by making ink impressions of type elements similar to the sorts used in movable type letterpress printing.
 

Sodium

Sodium is a chemical element with the symbol Na (from Latin: natrium) and atomic number 11. It is a soft, silver-white, highly reactive metal and is a member of the alkali metals; its only stable isotope is 23Na. The free metal does not occur in nature, but instead must be prepared from its compounds; it was first isolated by Humphry Davy in 1807 by the electrolysis of sodium hydroxide. Sodium is the sixth most abundant element in the Earth's crust, and exists in numerous minerals such as feldspars, sodalite and rock salt (NaCl). Many salts of sodium are highly water-soluble, and their sodium has been leached by the action of water so that sodium and chlorine (Cl) are the most common dissolved elements by weight in the Earth's bodies of oceanic water.
 

سینه‌بند

سینه‌بند یا پستان‌بند یا سوتین (به فرانسوی: Soutien-gorge) گونه‌ای زیرپوش مختص زنان است که امروزه برای پوشانیدن و بالا نگه‌داشتن پستان استفاده می‌شود. برخی آن را «پوششی واجب» و برخی از فمنیست‌ها آن را «تبعیض علیه زنان» تعبیر می‌کنند[۱] و با بستن آن مخالفند.[۲]
 

روستای پری

پری (پیروز) روستایی از توابع بخش زند، شهرستان ملایر، استان همدان، در دهستان کمازان وسطی می‌باشد و در ۲۷ کیلومتری جنوب شرق شهر ملایر قرار دارد.[۱]
 

ناول

رُمان یا داستان بلند [۱](به انگلیسی :Novel)،(به فرانسوی: Nouvelle به‌معنای «جدید») متنی روایتگر و داستانی است که در قالب نثر نوشته می‌شود. در قرن هجدهم کلمهٔ «رمان» بیشتر برای اشاره به قصّه‌های کوتاه در مورد عشق و توطئه به کار می‌رفت. در ۲۰۰ سال اخیر رمان تبدیل به یکی از مهم‌ترین اشکال ادبی شده‌است.
کلمهٔ «رمان» از زبان فرانسوی وارد زبان فارسی شده‌است. رمان در فارسی قالب ادبی مدرنی به شمار می‌رود.
 

Accreditation Commission for Health Care

The Accreditation Commission for Health Care (ACHC) is a US non-profit health care accrediting organization. It represents an alternative to the Joint Commission and CHAP, The Community Health Accreditation Program.
 

Algeria

Algeria (Listeni/ælˈɪəriə/; Literary Arabic: الجزائر al-Jazāʼir; Algerian Arabic and Darija:Dzayer, ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ; French: Algérie), officially The People's Democratic Republic of Algeria, is a country in the Maghreb region of North Africa on the Mediterranean coast. Its capital and most populous city is Algiers. Algeria is a semi-presidential republic, it consists of 48 provinces and 1541 communes. With a population of 37.9 million, it is the 35th most populated country on Earth. With an economy based on oil resources, manufacturing has suffered from what is called Dutch disease.[11] Sonatrach, the national oil company, is the largest company in Africa. Algeria has the second largest military in North Africa with the largest defense budget in Africa.[12] Algeria had a peaceful nuclear program by the 1990s.[13]
 

tropical

The tropics is a region of the Earth surrounding the Equator. It is limited in latitude by the Tropic of Cancer in the northern hemisphere at 23° 26′ 16″ (or 23.4378°) N and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere at 23° 26′ 16″ (or 23.4378°) S; these latitudes correspond to the axial tilt of the Earth. The tropics are also referred to as the tropical zone and the torrid zone (see geographical zone). The tropics include all the areas on the Earth where the Sun reaches a subsolar point, a point directly overhead at least once during the solar year.
 

صدا روی پروتکل اینترنت

صدا روی پروتکل اینترنت (به انگلیسی: VoIP) مخفف کلمات Voice Over Internet Protocol است .VoIP به یک گروه از تکنولوژی می‌گویند که برای انتقال صدا و چندرسانه از شبکه‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت، مانند اینترنت استفاده می‌کند. VoIP با عنوان‌های تلفن IP، تلفن اینترنتی، تلفن پهن‌باند، صدای پهن‌باند و صدا روی پهن‌باند نیز شناخته‌می‌شود.
 

اترنت

اترنت(به انگلیسی: Ethernet) یکی از فناوریهای مبتنی بر Frame در شبکههای رایانه برای شبکه‌های محلی (LAN) می‌باشد. این نام از مفهوم فیزیکی ether گرفته شده‌است. این فناوری وضعیت سیم‌کشی و استانداردهای سیگنالینگ در لایه فیزیکی را معین می‌کند و همچنین قالب‌های آدرسی همچون MAC آدرس در لایه Data link . Ehternet به‌عنوان استاندارد IEEE۸۰۲٫۳ شناخته می‌شود با ترکیب کابلهای زوج به هم تابیده برای اتصال نقاط انتهائی شبکه و فیبرنوری برای اتصالهای اصلی ( back bone ) سایت یک سطح گسترده‌ای از تکنولوژی LAN متصل از طریق سیم را پوشش می‌دهد. این تکنولوژی از دهه ۱۹۹۰ تاکنون بکارگرفته شده‌است و جایگزین استانداردهائی همچون Token ring ، FDDI و ARCNET شده‌است. در سالهای اخیر Wi-Fi و شبکه‌های بی‌سیم براساس استاندارد IEEE۸۰۲٫۱۱ در خانه و ادارات کوچک شایع شده‌است و باعث تقویت Ehternet در نصب آن در مقیاس‌های بزرگ‌تر شده‌است.
 

سرود رسمی ایران در زمان حکومت خاندان پهلوی

سرود شاهنشاهی، یکی از سه سرود رسمی کشور در دورهٔ پهلوی است. دو سرود دیگر یکی سرود پرچم و دیگری سرود ملی نام داشتند. آهنگ هر سه سرود یکسان و تفاوت فقط در شعر آنها بود.
 

آذربایجانی ها

۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر[۱][۲]مردم آذری یا آذری‌ها[۳۴][۳۵][۳۶][۳۷] مردمانی با فرهنگ ایرانی[۳۸] هستند که بیشتر در شمال غربی ایران و جمهوری آذربایجان و همچنین در استان‌های مرزی ترکیه، گرجستان و روسیه (داغستان) سکونت دارند. آذربایجانی‌ها (قبل جنگ آذربایجان – ارمنستان) در استان‌های مرزی ارمنستان نیز ساکن بودند. آذری‌ها (به ترکی آذربایجانی: آذری‌لر Azərilər) عمدتاً با نام «ترک‌های آذربایجانی» (به ترکی آذربایجانی: آذربایجان تورک لری Azərbaycan türkləri) شناخته می‌شوند.[۳۹][۴۰] آذری‌ها عمدتاً مسلمان شیعه هستند.[۴۱] آذری‌ها همچنین اقلیت بومی جمهوری داغستان (روسیه) هستند.[۴۲] آذری‌ها برخلاف واقع شدن در دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان یک گروه قومی را تشکیل می‌دهند.[۴۳] هرچند رشد فرهنگی متفاوت روسیه / شوروی و ایران در دو سده اخیر باعث بوجود آمدن تفاوت‌هایی میان آذربایجانی‌های ساکن ایران و جمهوری آذربایجان شده‌است. زبان ترکی آذربایجانی، آذربایجانی‌ها را به هم پیوند می‌دهد و به صورت دو طرفه توسط ترکمن‌ها، قشقایی‌ها، گاگااوزها و ترک‌های آناتولی (شامل ترکی استانبولی و ترکمن‌های عراق) که همه متعلق به شاخه اغوز زبان‌های ترک تبار هستند قابل فهم است.[۴۴][۴۵][۴۶] در پی دوره اول جنگ‌های ایران و روسیه در سالهای ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ قفقاز که قسمتی از خاک ایران بود به خاک امپراطوری روسیه پیوست[۴۷] و بر اساس عهدنامه گلستان و ترکمنچای مرز دقیق ایران و روسیه مشخص شد.[۴۸][۴۹] بعدها در سال ۱۹۱۸ شکل گیری جمهوری دمکراتیک آذربایجان باعث بوجود آمدن کشور جمهوری آذربایجان شد.
 

Chicken

The chicken (Gallus gallus domesticus) is a domesticated fowl, a subspecies of the Red Junglefowl. As one of the most common and widespread domestic animals with a population of more than 24 billion in 2003,[1] there are more chickens in the world than any other species of bird. Humans keep chickens primarily as a source of food, consuming both their meat and their eggs.
 

یوتیوب

یوتیوب (به انگلیسی: YouTube) سومین وب‌گاه پرطرفدار دنیا پس ازفیس‌بوک و گوگل و پیش از یاهو! و بزرگترین شاخهٔ گوگل است که در نوار ابزار این وب‌گاه دیده می‌شود. یوتیوب معروف‌ترین وب‌گاه بارگذاری و تماشای ویدئو است که توسط سه کارمند پی‌پل در فوریه سال ۲۰۰۵ ایجاد شد. چاد هرلی، استیو چن، و جاوید کریم پس از موفقیت‌های وب‌گاه فلیکر، تصمیم به ایجاد یوتیوب گرفتند.
 

آقامیرک

الگو:اشباه نشود آقا میرک یا میرجلال الدین اصفهانی از نگارگران صاحبنام مکتب صفوی یا مکتب تبریز دوم بود. او از جمله شاگردان میر مصور بود و گفته می‌شود شاگرد کمال الدین بهزاد نیز بوده است. او مدتی در دربار صفوی و در دوران شاه تهماسب ریاست کتابخانه و کارگاه هنری را بر عهده داشت. تاثیرات کمال الدین بهزاد بر آثار میرک کاملا مشخص هستند. میرک از جمله نگارگرانی بود که در مصورسازی خمسه تهماسبی و شاهنامه تهماسبی همکاری کرد. [۱]. وی بعضی از نقاشی‌هایش را روی عاج فیل می‌کشید. آقامیرک شاگردان زیادی تربیت کرد که از جمله آنها استاد ملک محمد قاسم، میرزاعلی، شاه قلی نقاش و محمود حسین طوطی می‌باشد.[۲]
 

French Foreign Legion

"Legio Patria Nostra" (The Legion is our Fatherland)
"Honneur et Fidélité" (Honour and Fidelity)
The French Foreign Legion (French: Légion étrangère(French pronunciation: ​[leʒjɔ̃ etʀɑ̃ʒɛʁ]), L.E.) is a military service wing of the French Army established in 1831, unique because it was exclusively created for foreign nationals willing to serve in the French Armed Forces. Commanded by French officers, it is also open to French citizens, who amounted to 24% of the recruits as of 2007.[1]
 

Trade association

A trade association, also known as an industry trade group, business association or sector association, is an organization founded and funded by businesses that operate in a specific industry. An industry trade association participates in public relations activities such as advertising, education, political donations, lobbying and publishing, but its main focus is collaboration between companies, or standardization. Associations may offer other services, such as producing conferences, networking or charitable events or offering classes or educational materials. Many associations are non-profit organizations governed by laws and directed by officers who are also members.
 

کاتالان‌ها

کاتالان‌ها مردم کاتالونیا بخشی خودمختار در شمال شرقی کشور اسپانیا و کسانی که اصلیت شان به انجا باز می‌گردد هستند. همچنین ساکنان بخشی از جنوب فرانسه که مجاور کاتالونیا است و در کاتالونیا به کاتالونیای شمالی و در فرانسه به پایس کاتالان معروف است نیز معمولاً کاتالان شمرده می‌شوند.
 

Indian American

Indian Americans (or Asian Indians) are Americans of Indian ancestry and comprise about 2.84 million people, or about 0.9% of the U.S. population, the country's third largest self-reported Asian ancestry group after Chinese Americans and Filipino Americans, according to American Community Survey of 2010 data.[1] The U.S. Census Bureau uses the term Asian Indian to avoid confusion with the indigenous peoples of the Americas commonly referred to as American Indians.
 

Voter turnout

Voter turnout is the percentage of eligible voters who cast a ballot in an election. (Who is eligible varies by country, and should not be confused with the total adult population. For example, some countries discriminate based on sex, race, and/or religion. Age and citizenship are usually among the criteria.) After increasing for many decades, there has been a trend of decreasing voter turnout in most established democracies since the 1960s.[1] In general, low turnout may be due to disenchantment, indifference, or contentment. Low turnout is often considered to be undesirable, and there is much debate over the factors that affect turnout and how to increase it. In spite of significant study into the issue, scholars are divided on reasons for the decline. Its cause has been attributed to a wide array of economic, demographic, cultural, technological, and institutional factors. There have been many efforts to increase turnout and encourage voting.
 

upvc


PVC ماده ی اولیه ساخت پروفیل در پنجره های مدرن UPVC می باشد که از مخفف کلمات (Unplasticised Poly Vinyl Chloride) تشکیل شده است.این ماده یک نوع تنوع ترموپلاست مدرن متشکل از مشتقات اصلی نفت خام و نمک طعام است. در فرآیند تولید UPVC با افزودن مواد مختلفی چون ضربه گیرها (Impact Modifier)، مواد ضد احتراق (Heat Stabilizers)، پر کننده ها (Fillers)، کمک کننده ها (Processiny Aids)، روان کننده های داخلی و خارجی (Internal & External Lubricants) و رنگ های صنعتی (Pigment) به دو ماده اصلی فوق، ترموپلاست UPVC به دست می آیدکه ترکیب جدیدی از ماده اولیه PVC بوده، ولی به علت خواص فیزیکی متفاوت این ماده جدید اصطلاحا به آن یک ماده غیر پلاستیک اطلاق می شود.

پروفیل UPVC یکی از مطمئن ترین و پر مصرف ترین مواد اولیه در ساخت درب و پنجره های ساختمان بوده و مشخصه اصلی آن زیبایی و استحکام می باشد.

سبکی وزن، خمش پذیری، عدم اشتعال، عایق بودن در مقابل حرارت و الکتریسیته، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و بیولوژیک، قابلیت تبدیل به سطوح سیقلی، قابلیت تلفیق با مواد افزودنی مختلف و بالاخره انعطاف پذیری در به کاربردن طرح های متعدد، پلیمر مزبور را به مناسب ترین جایگزین برای آلیاژهای فلزی و غیر فلزی در صنعت در و پنجره سازی تبدیل نموده است.

پروفیل UPVC با توجه به ضد ضربه بودن به راحتی قابل خم شدن هستند، از این رو می توان با این نوع پروفیل هر نوع انحنا و قوس دلخواه را اعمال نمود.

پنجره ها به گونه ای طراحی شده اندکه قابلیت نصب توری و پرده کرکره را دارا می باشند.

مزایای یو پی وی سی

- صرفه جویی در مصرف انرژی تا 45 در صد

- مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش ( uv ) و حذف اثرات مخرب 

- کاهش آلودگی هوا
- کاهش تابش سرد
- کاهش هزینه تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در ساختمان 
- درز بندی کامل 
- عدم نیاز به سرویس های مکرر ( تعویض و رنگ آمیزی و ... )  
- سهولت در نصب 
- مقاوم در برابر باد - باران - طوفان و گرد و غبار 
- غیر قابل اشتعال 
- سازگار با محیط زیست و قابل باز یافت 
- نظافت آسان

در و پنجره upvc

ساخت درب و پنجره های پی وی سی از نوع سخت در سال 1960 در اروپا آغاز شد . با پیشرفت تکنولوژی و افزایش هزینه تولید درب و پنجره های چوبی آهنی و آلومینیومی ، استفاده از این نوع درب و پنجره ها رونق روز افزون یافته است.

سهولت ایجاد تنوع در طرح و رنگ استقامت فیزیکی و پایداری در برابر شرایط جوی متفاوت و همچنین قابلیت باز یافت پی وی سی بکار رفته در ساخت درب و پنجره ، موجب تحولات عمده ای در این صنعت شد . بکارگیری شیشه های دو جداره خاصیت عایق بودن در مقابل صدا و حرارت را در پنجره های uPVC افزایش داده است ، امروزه در کشورهای اروپایی بیش از 70 درصد سهم بازار درب و پنجره متعلق به uPVC  است .


اقلام به کار رفته در درب و پنجره uPVC عبارتند از :

1 - پروفیل uPVC
2 - یراق آلات
3 - پروفیل گالوانیزه
4 - لاستیک درز بندی
5 - شیشه ( تک جداره یا چند جداره )


 
   بحث
• Lost ancient civilisation's78

ورد

ورد

وردروستاهای گردشگری ایران
خودکار
زین العابدین
امامزاده بی بی دختران
الیوم اس
وودستاک
راست‌بالان
۱۲ اوت
مکتب
اسرای جنگی
ماشین لباس‌شویی
والتر هینز
جیوه قرمز
ایزمیر
هسته درونی
قرن هجدهم
عیلامی
سرود رسمی ایران در زمان حکومت خاندان پهلوی
فارسی باستان
اندیس قره چیلر
فهرست وزیران امور خارجه ایران
زبان لیتوانیایی
هلنه فیشر
لزبینن
پیتر اتکینز
آناهیتا همتی
تری فلورید کلر
بخش قصرقند
آمینواکسی استیک اسید
درست نویسی خط فارسی
استانه
مادبا
گردان‌های عزالدین قسام
انواع ظروف شرابخوری
زبان برنامهٔ نویسی پی اچ پی
تحریک جنسی
چریک
علی بن محمد (امام دهم شیعه)
خط سریانی
شاخه
دانشگاه صنعتی سیرجان
میلا کونیس
لمبرگ
رژیم پهلوی
حبرون
آرشیدوک
ابردین (اسکاتلند)
کاج
نازلو
سرچماقی‌ها
لایکا
لوزی آتش
تاتی
تروما (پزشکی)
اشلی بلو
سور
ناهواتل
برونینگ ام۱۹۱۸
انرژی پتانسیل
۱۳۰۶ (قمری)
فهرست مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران
ذهن
نرم‌افزارهای کاربردی
سلطان مراد میرزا حسام السلطنه
دره گز
فهرست ذرات بنیادی
چیترا
کنگره
۱۳۶۰ (قمری)
فرهنگ عامیانه
عبدالمالک ریگی
نجد
روستای چغوکی
پلی استیشن ۳
صمد بهرنگی
بدن
رضا شاه
کمیک‌استریپ
پرخاشگری
الفبای آرامی
ابی رود (آلبوم)
آزمایش مایکلسون-مورلی
۸۰۹ (میلادی)
مکان
اریا ارام نژاد
کلاه‌فرنگی (ابهام‌زدایی)
تبری
تقسیم میوز
آنگلوساکسون
خط لوله اتیلن غرب
عمارت کلاه فرنگی
علم حروف
بریتیش موزیوم
۱۸۳۶ (میلادی)
رختکن
کلودیو تافارل
ترویج علم
رزیدنت ایول (بازی ویدئویی)
پی‌اچ‌پی